HYBRIDNÍ SEMINÁŘ Výzkum českého a slovenského veřejného mínění před rokem 1989

ČSDA si vás dovoluje pozvat na další seminář zaměřený na propojení našich dat a vybraného tématu. Tentokrát se budeme věnovat historickým výzkumům v bývalém Československu před listopadem 1989. Akce proběhne prezenčně v úterý 17. května od 14.00 do 17.00 v Akademickém konferenčním centru (AKC), Husova 4a, Praha 1  a přes platformu ZOOM. Těšíme se na vaši účast.

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JSME SE ROZHODLI ZMĚNIT FORMU SEMINÁŘE NA HYBRIDNÍ. BUDEME VELMI RÁDI, POKUD SE ROZHODNETE ZÚČASTNIT SE PREZENČNĚ. 

Na seminář je nutná registrace, a to jak při prezenční, tak online účasti – najdete ji ZDE

histdata

Tématem semináře je výzkum československého veřejného mínění před rokem 1990. Od roku 1948 až do listopadu 1989 politický režim tento výzkum velmi těsně ovlivňoval, určoval jeho institucionální zázemí i témata . Účastníci se budou věnovat zkoumaným tématům, metodologii výzkumů i tomu, co z historických výzkumů přežilo a je k dispozici pro současné výzkumníky.

Jeden z přednášejících se bohužel neočekáváně nemůže akce zúčastnit prezenčně, rozhodli jsme se proto převést celý seminář do hybridní formy, bude se tedy konat prezenčně i online.

Budeme velmi rádi, pokud se i přesto zúčastníte akce osobně. Věříme, že fyzická účast hostů umožní živější diskusi a více dotazů. Součastí akce bude i přestávka s občerstvením a možností neformální diskuze.

Na seminář je nutná registrace – najdete ji ZDE

 

Program:

14.00-14.30

Co zbylo z výzkumů veřejného mínění prováděných před rokem 1989 - Tomáš Čížek

Prezentace představí možnosti a omezení archivace starších sociologických výzkumů v datovém archivu. Budou představeny dosavadní archivované výzkumy a rozvoj archivace fondu historických výzkumů v blízké budoucnosti.

Tomáš Čížek pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR v. v. i. Ve své práci se zabývá dějinami a metodologií empirických sociologických výzkumů. Autorsky se mimo jiné spolupodílel na publikacích Postoje k imigrantům, Dějiny české sociologie a Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. 

14.30-15.00

 

Politické súvislosti výskumu verejnej mienky na Slovensku v rokoch 1945-1989 - Miro Tížik

V dejinách Slovenska existovalo pred rokom 1990 viacero pracovísk, ktoré realizovali výberové výskumy na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie. Programovo aj názvami sa už od prvých povojnových rokov zamerali na jednu z kľúčových súčastí takýchto výskumov – výskum verejnej mienky. Takmer celá história výskumu verejnej mienky na Slovensku je spojená s pracoviskami spadajúcimi pod orgány štátnej moci, s výnimkou krátkeho pôsobenia Ústavu pre výskum verejnej mienky ČSAV, ktorý realizoval výskumy aj na Slovensku. Súčasťou inštitucionalizovanej snahy o výskum verejnej mienky boli aj pokusy o zvyšovanie autonómnosti takýchto pracovísk od politickej moci. Jedným z takýchto pokusov bol projekt z polovice 60. rokov 20. storočia vytvoriť pracovisko na výskum verejnej mienky na Slovenskej akadémii vied. Komparácia fungovania a zamerania slovenských a celočeskoslovenských pracovísk naznačuje v období pred rokom 1990 vo vzťahu k skúmaniu národnej populácie výraznejšiu kontinuitu slovenských pracovísk v porovnaní s českými počas celého obdobia rokov 1946 -1989. Popri inštitucionalizovanom skúmaní verejnej mienky, ktorá nebola zatiaľ v slovenskej sociológii systematicky analyzovaná a zhodnotená však v uvedenom období bolo realizovaných aj viacero samostatných výskumov, ktoré možno zaradiť do zoznamu reprezentatívnych výberových výskumov slovenskej populácie. Cieľom príspevku bude naznačiť politické súvislosti vzniku jednotlivých pracovísk na výskum verejnej mienky na Slovensku a to ako národnej, tak aj na úrovni Československa.

Miroslav Tížik, PhD. pôsobí ako samostatný vedecký pracovník na Sociologickom ústave SAV a ako odborný asistent na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bol vedúcim projektu, v rámci ktorého bol založený Slovenský archív sociálnych dát (SASD). Zameriava sa predovšetkým na sociológiu náboženstva, sociológiu umenia a sociologickú teóriu.

15.00-15.30

Sociologická šetření na stránkách Rudého práva v letech - 1967-1969 Markéta Škodová

Příspěvek přibližuje zobrazování textů - a jeho způsob - tematicky zaměřených na výzkum veřejného mínění, potažmo sociologický výzkum obecně, koncem šedesátých let v Rudém právu, nejčtenějším československém deníku a tiskovém orgánu ÚV KSČM.

Markéta Škodová je socioložka a mediální analytička. Mimo svůj zájem o analýzu médií a masové komunikace se zabývá také dějinami výzkumu veřejného mínění.

15.30-16.00 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

16.00-16.30

Co se můžeme dozvědět o československém veřejném mínění z archivů Svobodné Evropy? - Vojtěch Ripka

Do jaké míry mohou výsledky činnosti oddělení Výzkumu posluchačů Rádia Svobodná Evropa přispět k poznání Československé společnosti pod vládou Komunistické strany? Jak průzkumy nálad, prováděné zdálky, ze zahraničí, číst? Může nám k tomu pomoci srovnání s domácí, Československou produkcí na poli výzkumů veřejného mínění? Příspěvek nabídne na tyto otázky odpovědi založené zejména na archivním výzkumu ve fondech Rádia Svobodná Evropa  (OSA Archivum Budapešť).

Vojtěch Ripka je výzkumníkem Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho hlavními výzkumnými zájmy jsou historická gramotnost a její posilování ve formální výuce a dialog historie a sociálních věd. Je spoluautorem výukových pomůcek HistoryLab.cz a Socialismrealised.eu. Dlouhodobě spolupracuje s Českým sociálněvědním datovým archivem.

Výzkum veřejného mínění v autoritativním režimu – případ Československa - Martin Vávra

Příspěvek se věnuje výzkumu veřejného mínění v Československu (s důrazem na území České republiky) v období po únoru 1948. Soustřeďuje se zejména na to, jak samotní výzkumníci uvažovali o respondentech a o jejich ochotě účastnit se výzkumu a odpovídat v něm pravdivě.

Martin Vávra pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR v. v. i. V současnosti se zabývá především managementem a archivací dat ze sociologických výzkumů a metodologií sociologických výzkumů. Mezi témata jeho sociologického zájmu patří také sociologie společenských hodnot a dějiny sociologického výzkumu.

Organizace webináře byla podpořena z projektu LM2018135 Český sociálněvědní datový archiv, na který byla poskytnuta dotace MŠMT z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur.