Podmínky přístupu k datům v ČSDA

Závazná pravidla pro přístup k datovým souborům Českého sociálněvědního datového archivu a informace o jejich používání

Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu Akademie ved ČR, v.v.i., dále jen ČSDA, shromažduje datové soubory ze sociálních výzkumu a zpřístupňuje je odborné
veřejnosti pro účely sekundární analýzy v oblasti nekomerčního výzkumu a výuky.

ČSDA získává data na základě smlouvy o předání dat mezi depozitorem (osoba nebo instituce mající právo disponovat s datovým souborem) a ČSDA. Tato smlouva omezuje použití dat
poskytovaných ČSDA třetím osobám pouze pro účely výuky a nekomerčního výzkumu. Ke každému datovému soboru mohou být sjednány další zvláštní podmínky upravující používání
těchto souborů.

ČSDA není majitelem poskytovaných datových souboru. ČSDA nezodpovídá žádným způsobem za správnost a spolehlivost dat.

Uživatelům datových služeb ČSDA poskytuje následující druhy datových souborů:

O - datové soubory přístupné "on-line" na internetu.
A - datové soubory dostupné za dodržení standardních podmínek.
B - datové soubory dostupné za dodržení standardních a specifických podmínek určených depozitorem dat.
C - datové soubory, k jejichž poskytnutí je nutný písemný souhlas depozitora.

Pro kvalitativní soubory uložené v ČSDA platí zvláštní podmínky a pravidla.

 

Registrací se uživatel zavazuje k dodržení následujících podmínek:

  1. Data mohou být použita pouze pro účely nekomerčního výzkumu nebo nekomerční výuky.
  2. Datové soubory neobsahují identifikovatelné osobní údaje o respondentech. Uživatel datových souboru se nesmí pokoušet na základe poskytnutých dat osobní údaje o respondentech zjištovat. Pro datové soubory obsahující citlivé údaje platí zvlaštní způsoby přístupu.
  3. Uživatel datových souborů zná a naplňuje etické standardy a zákonné úpravy v oblasti použití výzkumných dat.
  4. Jakékoliv zveřejnění informací založených na datech poskytnutého datového souboru vyžaduje přesnou citaci zdroje, tedy depozitora datového souboru a ČSDA.
  5. Uživatel nesmí poskytnutá data dále distribuovat a poskytovat k nim přístup dalším osobám.
  6. Uživatel je povinen informovat archiv o všech publikacích, které byly vytvořeny na základě poskytnutých dat.

Poskytování datových souboru elektronickou formou je bezplatné, pokud není uvedeno jinak. Veškeré další formy distribuce datových souboru a jiné služby mohou být zpoplatneny podle nákladu na provedení požadované cinnosti. K distribuci datových souboru ČSDA používá elektronického katalogu Dataverse, který je přístupný z webových stránek archivu. Tento katalog muže být z důvodu údržby dočasně odpojen.

Uživatelé berou na vědomí, že porušení registračních podmínek je důvodem pro zamezení přístupu uživatele k datovému katalogu. V případě vážných porušení podmínek přístupu si ČSDA vyhrazuje právo na adekvátní reakci, která může zahrnovat například informování mateřské instituce uživatele datových souborů. V případě porušení zákonných norem bude ČSDA postupovat podle platného právního řádů.