Etika a legislativa

Etika vědy a výzkumu

V průběhu vědeckého výzkumu je nezbytné dodržovat přísná pravidla, aby nedošlo k porušování etických zásad a právních norem. Práce s vědeckými daty je regulována řadou dokumentů, se  kterými by výzkumník měl být seznámen. V oblasti společenských věd je důležitost této problematiky ještě  zdůrazněna tím, že ve výzkumu jsou předmětem zkoumání lidé a je nutné zajistit jejich náležitou ochranu. Etické normy pro oblast výzkumu jsou většinou upravovány etickými kodexy, které jsou vydávány jak na úrovni jednotlivých institucí, tak na úrovni samotných vědeckých oborů. V oblasti sociálních věd není sice většinou schválení výzkumu etickou komisí povinné (na rozdíl od některých oblastí lékařské vědy), ale stává se čím dál tím více samozřejmou praxí. Některé vědecké časopisy již formální etické posouzení výzkumů, z nichž vznikly vědecké články, dokonce vyžadují. Níže představujeme odkazy na některé z nich.

Příklady institucionálních kodexů:

Příklady oborových kodexů:

Mezinárodní kodexy:

Další příklady můžete najít například v této prezentaci.

Právní normy

Stejně důležité jako naplňování etických standardů je i dodržování všech platných právních norem, které se k oblasti výzkumu a zejména k problematice ochrany osobních údajů váží. Zde se jedná zejména o směrnici EU známou pod zkratkou GDPR, ale i ostatní právní normy, které se výzkumu týkají a nějakým způsobem ho regulují. Instituce, které se zabývají sociálně-vědním výzkumem, by měly mít tuto problematiku uspokojivě vyřešenou stanovením naprosto jasných pravidel, případně i zavedením funkce datového pověřence (DPO).

Ústavní základ ochrany osobních údajů

Obecné předpisy ochrany osobních údajů

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR)
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Podrobněji se lze s problematikou seznámit opět v prezentaci našeho oddělení zde.

ČSDA nevyžaduje u přijímaných datových souborů souhlasy etických komisí, v případě starších výzkumů to ani není možné, ale bude se do budoucna tuto informaci snažit u uložených výzkumů uvádět.

Soulad s platnými právními normami při práci s datovými soubory je nezbytně nutný jak na straně depozitorů datových souborů, tak na straně uživatelů archivu