Aktuálně řešené projekty

Tým ČSDA se podílí na řadě projektů, které mají za cíl rozvoj nabízených služeb.  Dále se aktivně zapojuje do oblastí datového managementu, zpracování dat, open science na národní i mezinárodní úrovni.

Czech Social Science Data Archive / European Social Survey – participation of the Czech Republic (CSDA/ESS-CZ)

Doba trvání projektu: 2023 - 2026
Hlavní řešitel: Mgr. Yana Leontijeva, Ph.D.
Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Anotace projektu

Velká výzkumná infrastruktura (VVI) CSDA/ESS-CZ vznikla integrací dvou stávajících VVI, Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA) a Českého národního uzlu Evropského sociálního výzkumu (ESS-CZ).

CSDA je národní centrum zdrojů pro společenskovědní výzkum, které získává, zpracovává a archivuje datové sady ze společenskovědního výzkumu a zpřístupňuje tato data veřejnosti pro sekundární analýzu ve vědeckém výzkumu a výuce na vysokých školách. CSDA zároveň plní funkci českého národního uzlu CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) a je poskytovatelem služeb CESSDA v České republice. CESSDA vytvořila komplexní a integrovaný evropský systém datových služeb v oblasti společenských věd propojením stávajících národních datových služeb. ESS-CZ je českým národním uzlem ESS ERIC (European Social Survey).

ESS ERIC realizuje longitudinální program mezinárodních kvantitativních pololetních průzkumů sociodemografických charakteristik obyvatel evropských zemí a jejich názorů na aktuální společenská témata (např. imigrace, změna klimatu, energetika, demokracie, ekonomická morálka, trestní právo, ekonomická spravedlnost a sociální politika).

 CESSDA ERIC a ESS ERIC stojí v čele snah o budování otevřené vědy v sociálních a humanitních vědách v Evropě. Archivní a informační systém zajišťuje dlouhodobé uchování a dostupnost dat pro opakované použití v souladu s mezinárodními standardy. Datové soubory jsou k dispozici výzkumným pracovníkům a studentům prostřednictvím online systémů umožňujících vyhledávání, prohlížení, analýzu, vizualizaci a stahování dat. Možnosti kombinovat data z různých výzkumných projektů analyzovat akademicky rigorózní mezistátní data o evropských společnostech jsou východiskem pro mnoho sociálněvědních studií a činí český sociální výzkum mezinárodně konkurenceschopným. Využití archivovaných dat pro mezinárodní srovnání, longitudinální studie sociální dynamiky a další srovnání v čase radikálně zvyšuje schopnost společenských věd řešit současné společenské výzvy.

 CSDA/ESS-CZ je také zdrojem výzkumných nástrojů ověřených v předchozích výzkumech, čímž vytváří důležité zázemí pro realizaci nových šetření. Velký důraz je kladen na komunikaci s výzkumnými pracovníky, včetně šíření znalostí a nástrojů a poskytování školení v oblasti správy dat a analýzy sociálních dat. CSDA/ESS-CZ navíc zapojuje české společenské vědy do mezinárodní spolupráce při vývoji nových technologií, standardů, osvědčených postupů a metodik v oblasti šetření, sdílení dat a jejich analýzy.

SYRI - Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

Doba trvání projektu: 1. 6. 2022 - 31. 12. 2025

Webová stránka projektu

syri logo rgb

Anotace projektu

V rámci projektu zajišťuje ČSDA služby datového centra. Datová facilita SYRI poskytuje unikátní podporu uvnitř projektu SYRI, vyřizuje datové požadavky zapojených vědců a vědkyň, zajišťuje data management projektových činností spojených s empirickým výzkumem, a také koordinuje několik významných výzkumných aktivit, včetně pokračování série Život během pandemie/Život k nezaplacení a také realizace další vlny Českého panelového šetření domácností CHPS.

Projekty konsorcia CESSDA

BY-COVID: BEYOND COVID

by covid logo light bg

CSDA je zapojen v rámci konsorcia do řešení mezinárodního projektu 

Doba trvání projektu: 10/2021 - 2023
Projekt je podpořen Evropskou unií, program Horizon

Webová stránka projektu

 

Interní projekty CESSDA

V rámci konsorcia CESSDA spolupracuje CSDA na řešení několika interních projektů.

Training Pilllar:

  • Task 1. -  Training events
  • Task 3. -  Data archiving

W&O Pillar – vedení:

  • Task 1. Widening of CESSDA European Coverage
  • Task 2.
    • Subtask 2. Widening the perimeter od data
    • Subtask 3. Monitoring the European Research Data Policies and Ris

Ukončené projekty