Slovník základních pojmů

Data: Data jsou kvantifikované údaje. V sociálních vědách se může jednat např. o primární data z kvantitativních sociálních šetření, přepisy rozhovorů kvalitativních šetření, shromážděné dokumenty, tabulkové přehledy, záznamy pozorování, audiozáznamy, videozáznamy, fotografie, diapozitivy, digitalizované objekty, deníčky, administrativní databáze, záznamy výsledků testů, metodiky, popisy procedur, prováděcí protokoly, dotazníky, kódovníky, modely, algoritmy, literární texty a prakticky jakékoliv lidské výtvory, jejich vzorky, exempláře apod. v digitalizované i materiální podobě.

Data Documentation Initiative (DDI):  projekt sociálně vědní komunity sloužící k ustanovení mezinárodního standardu a metodologie pro popisování obsahu, prezentaci, transport a uchování metadat datasetů v sociálních a behaviorálních vědách. Více informací zde.

Datový katalog: adresář obsahující výzkumná data a související materiály jako jsou metadata nebo tiskové zprávy

Datový soubor: primární zdroj dat, který je výsledkem vědeckého výzkumu. Nejčastějšími formáty jsou Excel, SPSS, Stata nebo R. 

European Language Social Science Thesaurus (ELSST): tezaurus (významový slovník) pro popis svých datových souborů v sociálních vědách

Metadata: informace popisující důležité aspekty (např. obsah, kontext a strukturu informací ) zdroje, v našem případě datového souboru.

Nesstar: webový systém a datový katalog, který umožňuje prohledávat a prohlížet data a jejich dokumentaci, provádět on-line analýzy a stahovat datové soubory.

Otevřená data: „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ (odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)