Výstupy z projektu CSDA Research

PUBLIKOVANÉ STUDIE (Stati v časopisech databází WOS a Scopus, kapitoly v knihách):

Číst více >

CSDA Research

Trvání projektu: 2017 - 2020

Hlavní řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Zadavatel: MŠMT, reg. č. projektu CZ.02.01/0.0/0.0/16_013/0001796

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Logolink OP VVV ver barva cz

Anotace projektu

Projekt realizuje výzkumný program výzkumné infrastruktury Český sociálněvědní datový archiv (CSDA). Hlavní aktivity navrhovaného programu jsou: (1) realizace tří českých šetření ISSP, (2) metodologický výzkum nástrojů měření, (3) mapování a analýza datových zdrojů. Projekt realizuje tři po sobě jdoucí šetření programu ISSP v České republice: ISSP 2017 Sociální sítě, ISSP 2018 Náboženství a ISSP 2019 Sociální nerovnosti. V návaznosti na to se tým projektu zaměřuje na studium: (a) sociálních sítí a participace v nich, (b) religiozity, morálních hodnot a chování a role náboženství v politických postojích a (c) sociálních nerovností a chudoby. Dále se projekt věnuje analýze validity a ekvivalence vybraných měřících nástrojů v českých šetřeních a adaptaci vybraných měřicích nástrojů pro použití v českých šetřeních. Další výzkumná aktivita se věnuje identifikaci, popisu a metaanalýze českých sociálněvědních empirických šetření provedených do poloviny devadesátých let.

 Výstupy z projektu


Členové řešitelského týmu:

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (hlavní řešitel)

Mgr. Johana Chylíková Ph.D.

PhDr. Marie Pospíšilová

Mgr. Matouš Pilnáček

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

PhDr. Magdaléna Gorčíková

PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD.

PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.

Mgr. Tomáš Čížek

PhDr. Martin Vávra , Ph.D.

PhDr. Roman Vido, Ph.D.

 

Číst více >