Výstupy z projektu CSDA Research

PUBLIKOVANÉ STUDIE (Stati v časopisech databází WOS a Scopus, kapitoly v knihách):

Chylíková, J. (2021). Comparison of Reliability in Seventeen European Countries Using the Quasi-Simplex Model. In Measurement Error in Longitudinal Data (pp. 383-404). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198859987.003.0016

Pilnáček, M., Tabery, P., Prokop, D., & Kunc, M. (2021). Apportioning Uncertain Voters in Pre-Election Polls in a Multi-Party System. International Journal of Public Opinion Research. https://doi.org/10.1093/ijpor/edaa027

Vinopal, Jiří, Kristýna Pospíšilová. (2021). Measurement invariance of the instrument SQWLi over time. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2021, Vol. 56, No. 3. https://sreview.soc.cas.cz/artkey/csr-202103-0002_measurement-invariance...

Patočková, V., Šafr, J., & Gorčíková, M. (2021). Participation in organized leisure among Czech children: sociocultural and ecological contexts and outcomes. World Leisure Journal, 1-26.

Nešpor, Z. R., & Hamplová, D. (2020). Irreplaceable Church Welfare in the Least Religious Country: The Case of the Czech Republic. In Faith-Based Organizations and Social Welfare (pp. 221-236). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44707-6_11

Raudenská, P., & Mysíková, M. (2020). Returns to bachelor’s and master’s degree in tertiary education: the case of the Czech Republic after the Bologna Process. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 1-17. https://doi.org/10.1080/13511610.2020.1732198

Raudenská, P. (2020). The cross-country and cross-time measurement invariance of positive and negative affect scales: Evidence from European Social Survey. Social science research, 86. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.102369

Chylíková, J. (2020). (Un) expected exception: validating acquiescent response style factor in the Czech Republic. International Journal of Social Research Methodology, 23(6), 677-694.https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1733182

Hejnová, K., & Chylíková, J. (2020). Přístup k řešení rodičovských konfliktů na odděleních sociálně-právní ochrany dětí v České republice: Volba defenzivní praxe a její faktory. Sociologický časopis, 56(1), 3-27. https://doi.org/10.13060/csr.2020.001

Klusáček, J., & Hamplová, D. (2020). Důvěřuj a riskuj: Mezigenerační přenos generalizované důvěry a ochoty přijmout riziko. Sociologicky Casopis, 56(1), 29-55. https://doi.org/10.13060/csr.2020.002

Vido, R. (2019). Jak (ne) vysvětlit českou bezbožnost? Analytická sociologie jako inspirace pro sociologii náboženství. Sociológia-Slovak Sociological Review, 51(4), 420-443. https://doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.4.19

Mysíková, M., Želinský, T., Garner, T. I., & Večerník, J. (2019). Subjective perceptions of poverty and objective economic conditions: Czechia and Slovakia a quarter century after the dissolution of Czechoslovakia. Social Indicators Research, 145(2), 523-550. https://doi.org/10.1007/s11205-019-02102-2

Anýžová, P. (2018). Vztah mezi individuálními charakteristikami a vysokoškolským vzděláním: role osobnosti, fyzické atraktivity a sebehodnocení. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 54(05), 667-697. https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.5.419

Sedláčková, M., Šafr, J. 2018. „Legitimacy and Civic Culture: Trust in Democracy in the Czech Republic after EU Accession (2004-2014).“ Comparative Sociology 17(3-4): 318-353. https://doi.org/10.1163/15691330-12341463

Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Opustíš-li mne, zahyneš..." Akademická dráha Otakara Machotky a dalších českých sociologů v emigraci po únoru 1948." Sociologický časopis 53.5: 737-764. https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.5.363

Další publikace:  

Vávra, M., T. Čížek. (2020). Výzkum veřejného mínění před rokem 1989: služba vědě, státnímu aparátu a veřejnosti. Naše společnost (Our Society), 18(1), 11-31.

Paulíček, M.; Šafr, J. (2020). Volný čas s médii a kulturou. Volný čas, společnost, kultura: Česko – Slovensko. Ed. by Chorvát, I.; Šafr, J.. Praha: SLON

Chorvát, I., Šafr, J. (2020). Voľný čas v Česku a na Slovensku v zrkadle troch desaťročí. Volný čas, společnost, kultura: Česko – Slovensko. Ed. by Chorvát, I.; Šafr, J.. Praha: SLON

Šafr, J. (2020). Přílohy – základní informace o výzkumech a metodologické poznámky. Volný čas, společnost, kultura: Česko – Slovensko. Ed. by Chorvát, I.; Šafr, J.. Praha: SLON

Nešpor, Z. R. (2019). Československá sociologická společnost při ČSAV jako institucionální báze obnoveného oboru. Práce z dějin Akademie věd, 11(1), 19-30.

Nešpor, Zdeněk R. (2017). „Význam Eriky Kadlecové a sociologie náboženství v marxisticko-křesťanském dialogu šedesátých let.“ Pp. 87–103 in Ivan Landa – Jan Mervart a kol. Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia. ISBN 978-80-7007-481-7.

Hamplová, D. Ve víře podobní, v postojích rozmanití: Výsledky průzkumu víry a postojů českých evangelikálů. DINGIR (Recenzovaný článek).

Nešpor, Zdeněk R. (2017). „Socjologia czeska i wojna.“ Roczniki Historii Socjologii 6/: 81–100. ISSN 2084–2031.

 

Akce uspořádané v rámci projektu CSDA Research

 

Krejčí, J., J. Chylíková, P. Šalamounová. Workshop on Challenges in the Organisation of International Comparative Social Surveys. Praha, 30. 11. 2017. Počet účastníků: 47. URL: https://archiv.soc.cas.cz/en/Workshop_InternationalSurveys

Vávra, M., T. Čížek. Kolokvium k dějinám empirické sociologie. Praha, 20. 9. 2018. Počet účastníků: 16. URL: https://archiv.soc.cas.cz/aktuality/kolokvium-k-dejinam-empiricke-sociol...

Waismel-Manor, Israel. The Ugly Face of Discrimination: Beauty, Gender, Ethnicity & Psychological Well-Being and Their Political Consequences. Praha, 5. 4. 2018. URL: https://www.soc.cas.cz/akce/ugly-face-discrimination-beauty-gender-ethni...

Waismel-Manor, Ronit. Dual-Earner Couples’ Work Hour Arrangements and Preferences for Reduced Work Hours – A Comparative Perspective. Praha, 4. 4. 2018. URL: https://www.soc.cas.cz/akce/dual-earner-couples-work-hour-arrangements-a...

Gorčíková, M., Šafr, J., Šalamounová, P. „Počáteční gramotnost: měření jazykových a kognitivních dovedností dětí a jejich rodičů v panelové studii vývoje na prvním stupni ZŠ“. Praha, Sociologický ústav 31.10.2019. Pozvánka a popis akce: https://www.soc.cas.cz/akce/pocatecni-gramotnost-mereni-jazykovych-kogni...

Sedláčková, M., J. Šafr. Colloquium Trust in Contemporary Society: Socialization, Social Capital and Democracy. Keynote lecture by professor Masamichi Sasaki (Chuo University, Tokyo). Praha 14. 11. 2020 (50% na projekt). https://www.soc.cas.cz/akce/colloquium-trust-contemporary-society-social...

Prezentace v rámci projektu CSDA Research

Nešpor, Z. 2017. „Funeral Indicators: Collecting Statistical and Sociological Data on Death Practices.“  [Keynote speech]. Dying and Death in 18th-21st Century Europe X. 1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia 26.-28. 9. 2017.

Mysíková, M., Želinský, T., Garner, T. I., Večerník, J. 2017. On the Subjective Perception of Poverty in the Czech and Slovak Republics Two Decades after the Split. Prezentace na mezinárodní konferenci Slovak Economic Association Meeting  Conference (SEAM 2017). Slovak Economic Association, University of Economics in Bratislava, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Technical University of Košice (Košice, Slovensko), 29.-30.9.2017.

Vávra, Martin, Tomáš Čížek. 2017. Prezentace na 7. olomoucké sociologické konferenci s příspěvkem „Výzkum veřejného mínění před rokem 1989: diskursivní a institucionální zakotvení“. Konferenci pořádala Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci ve dnech 18. 10 - 20. 10. 2017.

Panelová diskuse Petr Agha – Marek Hrubec – Zdeněk R. Nešpor – Milan Znoj. Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře. Filosofický ústav AV ČR, Praha 23. 10. 2017.

Krejčí, J. 2017. Co-ordination of ISSP surveys in the Czech Republic. Presentation at the Workshop on Challenges in the Organisation of International  Comparative Social Surveys, 30/11/2017, Prague. http://archiv.soc.cas.cz/sites/default/files/krejci_surveys_barriers.ppt

Hamplová, D. „Co ovlivňuje spokojenost s prací mužů a žen? Mezinárodní srovnání na základě dat ISSP“. Workshopu k aktuálnym zisteniam medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP, Sociologický ústav SAV, Bratislava, 14.11.2017.

Tabery, P., M. Pilnáček. 2018. Testing a Xenophobia Scale in Central Europe. Prezentace na pravidelné konferenci Světové organizace pro výzkum veřejného mínění WAPOR. Marakéš, 26. 6. – 1. 7. 2018.

Hamplová, D., K. Plecitá. „Believe or Behave. the Importance of Religion and Customs/Traditions for the National Identity of European Countries“. International Sociological Association Congress, Toronto, 14.7.-18.7.2018.

Vávra, Martin, 2018. Prezentace na VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences s příspěvkem „Public opinion research in Central Europe before 1989: discoursive and institutional frame“. Konference byla pořádána International Association of Social Science Research ve dnech 5. až 7. září 2018 v Bukurešti

Nešpor, Z. „Role sociologických společností v oborovém empirickém výzkumu.“ Kolokvium k dějinám empirické sociologie. SOU AV ČR, Praha, 20. 9. 2018.

Šafr, J. 2018. Sociální mobilita a prostorové zne/výhodnění? Perifernost místa bydliště v dětství v procesu dosahování statusu. „Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018)“ konference České sociologické společnosti 2018, Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové, 28.–30. 11. 2018.

Hamplová, D. „What does subjective health mean?“. Výroční zasedání konsortia ISSP, Jaipur, Indie, 26.4.-3.5.2019.

Šafr, J., M. Gorčíková. 2019. Připravenost dítěte na školu: rozdíly podle rodinného zázemí a residenční lokality. 49. Konference České demografické společnosti Demografie – město – venkov, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lednice, 22.–24. 5. 2019.

Pilnáček, M., P. Tabery„The Issue of Past Vote Weighting in Likely Voter Models: A Case Study Using the Czech General Election of 2017.“ Prezentace na konferenci European Survey Research Association, Záhřeb, 15. – 20. 7. 2019.

Šafr, J. 2019. Nerovnosti ve vzdělávání – vliv kulturních zdrojů rodiny a sociálně-prostorových charakteristik lokality. (plenární příspěvek) „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“ XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Liberec, 11.–13. 9. 2019.

Raudenská, P. Aktivní účast s posterem s názvem „„The Comparability of the Affective Well-Being Scale“ na konferenci ECSR The European Consortium of Sociological Research (12.–14. 9. 2019 v Lausanne, Švýcarsko). Poster získal cenu o nejlepší poster prezentovaný v rámci konference.

Chorvát, I., J. Šafr. 2019. Voľnočasové aktivity v Čechách a na Slovensku v druhej dekáde 21. storočia. Konferencia Podoby slobody – 9. slovenské a české sociologické dni, medzinárodná konferencia, Sociologický ústav SAV a Slovenská sociologická společnost, Kongresové centrum SAV, Smolenice 21.– 22. 11. 2019.

Vávra, Martin, Tomáš Čížek. 2019. Prezentace na konferenci Podoby svobody - 9. slovenské a české sociologické dny s příspěvkem "Jak psát dějiny sociologického výzkumu na území Československa". Konference byla pořádána Sociologickým ústavem SAV na zámku ve slovenských Smolenicích ve dnech 21. – 22. listopadu 2019.

Nešpor, Z. „Resortní sociálněpolitický výzkum v českých zemích v letech 1919–1989.“ [Hlavní referát]. Slavnostní konference ke 100. Výročí Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Senát PČR, Praha 5. 12. 2019.

Gorčíková, M., J. Šafr. 2020. Čtenářská gramotnost a úspěšnost ve škole: podmíněnost kulturními zdroji v rodině, možnosti měření jazykových a kognitivních dovedností dětí na počátku 1. stupně základní školy. Ústavný seminár Sociologického ústavu SAV, Bratislava, 21. 1. 2020.

Šafr, J., M. Gorčíková. 2020. Čtenářské klima rodiny: vliv na čtenářskou gramotnost, kulturní kapitál a školní úspěch. přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Banská Bystrica, 23. 1. 2020.