Vybrané publikace ČSDA

Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice
Jindřich Krejčí, Yana Leontiyeva (eds.)
Cílem knihy je poskytnout výzkumníkům užitečnou pomůcku při práci s dostupnými datovými zdroji, které se týkají České republiky, její společnosti, politického systému a ekonomiky. Zároveň by tato kniha měla posloužit výzkumníkům jako příručka pro zpracovávání dat z vlastních výzkumu. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na problematiku managementu dat a představení datových archivů, technologií a standardů pro přístup k datům. Druhá část obsahuje tematicky zaměřené přehledové studie o zdrojích dat v sociálněvědních oborech, především tedy v sociologii a politologii, a v poněkud menší míře také v ekonomii, sociální psychologii a antropologii.

Odkaz na detail knihy na webu vydavatelství SLON zde.

Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice
Jindřich Krejčí
Kniha má tři cíle, 1) seznámit se současnými kritérii kvality ve výběrových dotazovacích šetřeních; 2) posoudit prostředí pro realizaci výběrových dotazovacích šetření v ČR; 3) provést hlubší analýzu ve dvou vybraných oblastech: návratnost výběrových dotazovacích šetření v ČR a realizace šetření volebních preferencí v ČR.

Odkaz na detail knihy na webu vydavatelství SLON zde.

Postoje k imigrantům
Yana Leontiyeva, Martin Vávra (eds.)
Studie se zabývá postoji k migrantům. Její autoři se zaměřují na postoje existující v české společnosti, ale využívají i data z mezinárodních šetření, aby mohli postoje respondentů z České republiky zařadit do širšího kontextu. Téma vztahů mezi „domácí populací“ a cizinci je v současnosti velice aktuální. Meziroční nárůst cizinecké populace je v ČR jeden z nejvyšších v Evropě. Naše země je pro cizince atraktivní, a co se týče blízké budoucnosti, není známa žádná příčina, proč by se tato skutečnost měla změnit. Přistěhovalectví je globálním fenoménem, který nelze jen tak zastavit. Je samozřejmé, že kromě výhod, jako například ekonomické a kulturní obohacení pro hostující zemi, imigrace znamená mnoho výzev, mezi jiným i v oblasti vztahů mezi majoritní populací a cizinci. Šetření postojů vůči imigrantům v nejbližších dekádách bude stále aktuální, a proto se autorský kolektiv této publikace pokouší o dílčí rekonstrukci postojů české populace k cizincům.

Odkaz na detail knihy na webu Sociologického ústavu zde.

Theory, Data and Analysis. Data Resources for the Study of Politics in the Czech republic
Pat Lyons
Kniha pojednává o politologickém empirickém výzkumu, jenž využívá data z výběrových šetření. Určena je všem, kteří analyzují kvantitativní data o politických tématech v České republice, avšak užitečná je i jako zdroj informací pro analýzu dat z jiných zemí; rovněž může sloužit jako vodítko ke kvantitativnímu výzkumu v sociálních vědách obecně. Kniha je rozdělena do tří částí: teorie, data a analýza. První část poskytuje teoretické zázemí k pochopení poznatků z nejdůležitějšího zdroje dat v politologii – výběrového šetření. Předmětem výkladu je role politických postojů a veřejného mínění v politologické teorii v pojetí významných teoretiků od Platona po Habermase. Následuje diskuze o původu a charakteru politických postojů a přehled aktuálních příspěvků k tomuto tématu z oboru neurovědy. V druhé části jsou zmapovány hlavní zdroje kvantitativních dat pro politologický výzkum v České republice; obsaženy jsou rovněž informace o výzkumech elit, expertních výzkumech a informace o projektu Comparative Manifesto Project Data. Třetí část je věnována analýze dat z výběrových šetření v České republice.  V celé knize je kladen zvláštní důraz na potřebu správné interpretace dat z výběrových šetření a na nutnost propojení teorie, dat a analýzy ve výzkumné praxi.

Odkaz na detail knihy na webu Sociologického ústavu s možností stažení pdf celého textu knihy zde.

Kvalita výzkumu volebních preferencí
Jindřich Krejčí (ed.)
Soubor vědecky založených studií podává přehled o českých výzkumech volebních preferencí a vyjadřuje se k hlavním problémům a možnostem uplatnění výsledků výzkumů, např. k otázkám významu pro demokracii, dopadů publikace výsledků, vztahům mezi výzkumem a žurnalistikou, konceptualizaci stranických identitfikací, hodnocení kvality šetření, konstrukci dotazníků atp. Samostatná kapitola je věnována také výzkumu na Slovensku.

Odkaz na detail knihy na webu Sociologického ústavu zde.