Spolupráce na projektech

Na této stránce najdete projekty, na nichž ČSDA spolupracuje s dalšími odděleními v Sociologickém ústavu AV ČR a projekty, na nichž se podílejí pracovníci oddělení. Projekty zaměřené na hlavní činnost ČSDA a projekty řízené členy týmu ČSDA najdete zde.

Dynamika změny v české společnosti

Trvání projektu: 2014 - 2018
Zadavatel: GAČR

Výzkum sociálních změn v soudobé české společnosti pomocí 4 vln panelového výzkumu domácností. Základními tématy výzkumu je rodina, vzdělávání, trh práce, bydlení a nerovnosti v bydlení a politická participace. Projekt zkoumá dynamiku změn v české společnosti prostřednictvím panelového výzkumu domácností. S použitím poznatků ze sociologie, ekonomie a politologie se projekt zaměřuje na pět tematických oblastí: rodinu, využití času a hospodaření s příjmy; vzdělávání a pracovní trh; sociální stratifikaci; bydlení a nerovnosti v bydlení; politickou participaci a občanskou společnost. Postoje, preference a chování v rámci domácnosti bou používány k testování řady teorií sociální změny. Časové snímky a dotazování dětí poskytnou evidenci o jejich každodenním životě a procesu socializace, v němž se další generace občanů připravuje na participaci v české společnosti. Explanační modely budou testovány s využitím pokročilých statistických metod. Kromě zmapování procesu sociálních změn projekt přispěje k odborné přípravě další generace českých společenských vědců.

Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České republice

Trvání projektu: 2014 - 2016
Zadavatel: GAČR

Ve světě je mnoho proudů sociálně-ekonomického výzkumu věnujících se práci a zaměstnání. Zájem je dále zvýrazněn probíhající hospodářskou recesí, která zvýšila riziko nezaměstnanosti a nastoluje otázky týkající se budoucích změn v oblasti pracovních sil a zaměstnanosti. V České republice je však výzkumný zájem o tuto oblast spíše slabý. Hlavním úkolem projektu je proto poskytnout bohatý obraz chování pracovníků u nás, se zvláštním zaměřením na změny ve vnímání práce a v hodnotách zaměstnání. Uvedené zaměření odráží skutečnost, že v období nejistoty jsou hodnotové a behaviorální aspekty důležitější než jindy. K tomuto účelu budou analyzovány různé sociologické a statistické výzkumy, které umožňují časové a mezinárodní srovnání. K disponibilním datům bude rovněž připojen modul Pracovní orientace ISSP 2015 doplněný o otázky týkající se současné situace v České republice.Dále budou analyzována data těchto výzkumů a šetření:

 • The European Values Study (EVS)
 • The European Social Survey (ESS)
 • The European Quality of Life Survey (EQLS)
 • Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)

Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní analýza demokratického občanství v České republice II.

Trvání projektu: 2013 - 2016
Zadavatel: GAČR

Výzkumný projekt je zaměřen na zkoumání povahy a determinant politického aktivismu v České republice. Klade zvláštní důraz na to, jak se občané účastní protestů a demonstrací. Cílem projektu je ukázat, jak se protestující liší od ostatních obyvatel ČR ve smyslu jejich postojů a chování. Zároveň má ambici přinést nové poznatky o tom, jak kontext ovlivňuje povahu postojů a úroveň aktivismu protestujících a řadových občanů.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS)

ČSDA spolupracuje na přípravě dat pro Evropský sociální výzkum - European Social Survey (ESS) v České republice. European Social Survey (ESS) je dlouhodobý výzkumný program, jehož cílem je přinést data umožňující porozumět moderním evropským společnostem a změnám, které v nich probíhají. Náplní ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních výzkumů hodnot, postojů, chování a socio-demografických a socio-strukturálních charakteristik populací evropských zemí. Výzkumná šetření probíhají každé dva roky. Vysoce kvalitní data z výzkumných šetření ESS jsou od počátku v režimu „open access“, uživatelé je mohou po registraci volně stahovat na webových stránkách projektu.

ESS patří mezi přední projekty Evropského výzkumného prostoru. V roce 2001 byl iniciován na půdě Evropské nadace pro vědu (European Science Foundation). V roce 2005 získal jako první projekt v oblasti sociálních a humanitních věd s českou účastí Descartesovu cenu udělovanou Evropskou komisí. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., stál u zrodu projektu ESS v roce 2001. Od té doby se podílel na realizaci prvního, druhého, čtvrtého a pátého kola sběru dat pro tento projekt. V každém kole sběru dat je v České republice dotazováno 1300 až 3000 respondentů ve věku od 15 let. Výběr respondentů se provádí pravděpodobnostní metodou.

ESS zajišťuje také vzdělávání odborníků v sociálních vědách pomocí speciálních programů:

 • ESSTrain – metodologické kurzy pro evropské výzkumníky
 • EduNet – internetová aplikace, která pomocí příkladů učí studenty práci s mezinárodními daty

Hlavní přínosy ESS

 • opakovaný (longitudinální) a vysoce standardizovaný mezinárodní komparativní výzkum – umožňuje sledování postojů v čase a napříč evropskými státy
 • vysoké požadavky na kvalitu dat, výzkum napravuje metodologické chyby, které se dlouhodobě a opakovaně objevují v mezinárodních sociálních šetřeních
 • snadný přístup širokého okruhu vědců, vyučujících i studentů ke kvalitním datům – ESS zvyšuje laťku odborných prací v sociálních vědách
 • zaznamenávání významných mediálních událostí v průběhu sběru dat slouží pro zachycení kontextu na národní úrovni a usnadňuje interpretaci výsledků.

Český web projektu European Social Survey nejdete ZDE.

Mezinárodní web projektu European Social Survey nejdete ZDE.

ISSP 2013 - Národní identita III

Trvání projektu: 2012 - 2014
Zadavatel: MŠMT

Národní identita se stala po roce 1989 v sociálních vědách významným výzkumným tématem. V první polovině 90. let dvacátého století došlo v Evropě k řadě událostí, které obrátily pozornost vědců k problematice národní identity - rozpad mnohonárodních států střední a východní Evropy (Jugoslávie, Ruska, Československa), sjednocení Německa, Maastrichtská smlouva a dvě vlny rozšiřování Evropské unie o státy střední a východní Evropy, zavedení evropské měny EURO a zrušení mnoha národních měn. Tyto a mnohé jiné události a procesy (národnostní problémy v Belgii, Španělsku, Spojeném království a Itálii, a imigrace z mimoevropských zemí) podnítily zájem o problematiku národní identity na celém světě. V roce 1995 výzkumná asociace ISSP poprvé realizovala ve 23 zemích světa včetně České republiky komparativní výzkumné šetření Národní identita I. Šetření Národní identita II byl znovu zopakováno v roce 2003 v 34 zemích světa včetně České republiky a jeho třetí vlna (Národní identita III) se uskuteční v roce 2013. Česká republika bude mít za sebou v roce 2013 dvacet let existence a téma národní identity patří do 8. Priority rozvoje české společnosti Národní politiky výzkumu a vývoje 2009 – 2015 (téma 4. Česká identita a okolní svět). Nové mezinárodní výzkumné šetření přinese cenná data o:

 • Národní identitě jako identitě kolektivní
 • Vnímání charakteristik národa (státní národ, etno-kulturní národ)
 • Vztahu k teritoriálním a správním entitám (obec/město, kraj, stát, Evropská unie, kontinent)
 • Národní hrdosti
 • Nacionalismu
 • Postojích k imigraci
 • Postojích k etnické asimilaci
 • Postojích ke globalizaci
 • Geografické mobilitě
 • Znalosti jazyků

Český soubor spravovuje ČSDA, mezinárodní GESIS Data Archive.

Zdraví a rodina - ISSP 2011 a 2012

Trvání projektu: 2011 - 2014
Zadavatel: GAČR

Výzkum vztahu mezi rodinným životem a psychickým a fyzickým zdravím je jedním z velkých témat současné sociologické, demografické a epidemiologické literatury. Na jednu stranu vzbuzuje zájem otázka, jak rodinný stav a rodičovství ovlivňuje zdraví a chování jedince, na druhou stranu rostoucí počet studií začíná věnovat pozornost otázce, jak se rodiny mění a přizpůsobují situaci, kdy se musí starat o nemocného člena. Důležitost vztahu mezi rodinou a zdravím je zdokumentovaná v celé řadě zemí. Srovnávací výzkumy jsou relativně málo časté, ačkoliv existuje řada teoretických i empirických důvodů, proč by tento vztah měl být závislý na sociálním kontextu a ačkoliv by srovnávací výzkum mohl zásadně přispět k vysvětlení daného vztahu. Cílem tohoto projektu je proto zkoumat vztah mezi rodinou a zdravím, a to jak v českém národním kontextu, tak v mezinárodním srovnání. Součástí projektu je účast na mezinárodním srovnávacím programu ISSP (ISSP 2011 – Zdraví a ISSP 2012 Rodina a měnící se gender role).

 

Projekty řešené v rámci spolupráce konsorcia CESSDA

Data without Boundaries - DwB

The Data without Boundaries – DwB – project exists to support equal and easy access to official microdata for the European Research Area, within a structured framework where responsibilities and liability are equally shared. Europe needs a comprehensive and easy-to-access research data infrastructure to be able to continuously produce cutting-edge research and reliable policy evaluations.

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities - DASISH

DASISH brings together all 5 ESFRI research infrastructure initiatives in the social sciences and humanities (SSH). The goal of DASISH is to determine areas of cross-fertilization and synergy in the infrastructure development all five communities are entering into as of the beginning of 2012 and to work on concrete joint activities related to data, such as data access, data sharing, data quality, and data archiving. Synergy can also be achieved by working together on solutions regarding legal and ethical aspects.