Sociologická data a datové archivy

Charakteristika kurzu

Předmět je vyučován v rámci oboru Historická sociologie na FHS UK. Vyučujícími jsou pracovníci ČSDA Martin Vávra a Tomáš Čížek. Cílem předmětu je uvést posluchače do postupů práce s kvantitativními i kvalitativními sociologickými daty. Rozebrány jsou ukazatele kvality sociologických dat (výběrové chyby, chyby měření, chyby při zpracování). Dalším významným tématem budou zdroje sociálních dat a to, jak s nimi pracovat. Poté se již předmět věnuje samotné sekundární analýze dat. Spíše než na výuku statistických metod se klade důraz na možnosti analýzy "reálných dat" s jejich omezeními a chybami a na rozbor možných přístupů k takové analýze. V další části kurzu jsou studenti seznámeni s archivací kvalitativních dat a přístupům k různým druhům kvalitativních datových souborů. I v této části jsou posluchači kurzu seznámeni s reálnou prací s datovými soubory a také s problémy a omezeními spojenými s analýzou tohoto typu dat. Zejména jsou zmíněny možnosti přístupu k rozsáhlým souborům dat z oblasti orální historie v rámci celého světa.

 

Tématické okruhy

1)         Úvod - představení obsahu kurzu

2)         Kvalita kvantitativních dat - vlastnosti dobrého výzkumu

3)         Problémy s historickou dimenzí kvantitativního sociologického výzkumu

4)         Zdroje dat a možnosti jejich získání - datové archivy, statistické úřady, atd.

5)         On-line analýzy dat - systém NESSTAR a podobné systémy

6)         Příprava dat pro analýzu

7)         Paměť jako problematický činitel (nejen) v dotazníkovém výzkumu

8)         Proč respondenti tazatelům "lžou"?

9)         Archivace kvalitativních dat, přísliby, problémy a omezení

10)       Archivy a zdroje kvalitativních dat v ČR i ve světě

 

Povinná literatura:

Disman, M. 2000. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum

 

Doporučená literatura:

Bulmer, M.(ed.). 1977. Sociological research methods : An Introduction. London: Macmillan

Hendl, J. 2006. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál

Krejčí, J. 2008. Kvalita sociálněvědních výběrových šetření. Praha: Slon

Vinopal, J.2008. Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření - metoda okamžité valorizace. Praha: Sociologický ústav

Tourageau, R. et al. 2000. The psychology of survey response. New York. Cambridge university press

Groves, R. et al. 2004. Survey methodology. Hoboken: Wiley-Interscience

Corti, Louise (2000, December). Progress and Problems of Preserving and Providing Access to Qualitative Data for Social Research-The International Picture of an Emerging Culture. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum:

Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(3). Available at: http://qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm/

Heaton, Janet (2004). Reworking qualitative data. SAGE Publications Ltd. London.