Projekt CESSDA: Vytvoření českého uzlu CESSDA-ERIC

Projekt CESSDA: Vytvoření českého uzku CESSDA-ERIC a jeho zapojení do pan-evropské velké výzkumné infrastruktury datových služeb pro socio-ekonomický výzkum

Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení projektu: 2010 - 2015

Projekt ukončen

Hlavním cílem je vytvořit český uzel evropské velké distribuované výzkumné infrastruktury Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA-ERIC a zajistit tak zapojení České republiky do vybudování jednotného evropského systému sociálněvědních datových služeb. Centralizované, veřejně přístupné datové archivy patří k základním infrastrukturám pro sociálněvědní výzkum a výuku. Tyto archivy slouží jako platforma pro sdílení dat a výzkumných nástrojů mezi výzkumnými týmy, usnadňují používání dat z vědeckých výzkumů ve vysokoškolské výuce, umožňují kombinaci více datových zdrojů v jednotlivých projektech a prostřednictvím propojování databází přispívají k produkci nového empirického materiálu. Projekt CESSDA byl vybrán v procesu ESFRI a zařazen do ESFRI Roadmap za účelem vytvoření jedné z ústředních výzkumných infrastruktur Evropského výzkumného prostoru. Na základě propojení evropských datových archivů sdružených v současné síti CESSDA nyní vzniká společná datová infrastruktura, která umožní výzkumníkům vyhledávat a získávat socio-ekonomická data v Evropě v rámci jednotného integrovaného systému vysoce kvalitních datových služeb. CESSDA tím odpovídá na poptávku po datových zdrojích pro evropský komparativní výzkum a významně posiluje podmínky pro dosahování excelence v evropském sociálněvědním výzkumu. Hlavní přínos pro české výzkumníky je v integraci českých dat do kontextu mezinárodních databází, a tedy ve vytvoření datového zdroje pro mezinárodní komparace zahrnující Českou republiku. Dostupnost mezinárodně srovnatelných dat je podmínkou pro orientaci výzkumu na mezinárodní excelenci a zároveň východiskem pro účast v mnoha projektech programů EU a dalších mezinárodních programů.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu CESSDA-ERIC a jeho zapojení do pan-evropské velké výzkumné infrastruktury datových služeb pro socioekonomický výzkum

 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci financování velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. Reg. č. projektu: LM2010006. 
  Velké infrastruktury pro výzkum vývoj a inovace na stránkách MŠMT
 • Nositel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1
 • Řešitelské pracoviště: Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA)
 • Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
 • Doba řešení: 10/2010-2015

HLAVNÍ CÍL

Hlavním cílem projektu je vytvoření českého národního uzlu mezinárodní velké výzkumné infrastruktury CESSDA a zapojení České republiky do této infrastruktury uvedené v ESFRI Roadmap a budované v procesu ESFRI.
European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) iniciovalo proces přípravy a výstavby velkých evropských výzkumných infrastruktur. Strategický plán je zpracován v tzv. ESFRI Roadmap.

DATOVÉ SLUŽBY PRO SOCIOEKONOMICKÝ VÝZKUM

Centralizovaný archiv dat, který shromažďuje data z výzkumných projektů, zpracovává a zpřístupňuje je pro další použití patří k základním infrastrukturám pro socioekonomický výzkum. Propojováním databází vzniká nový výzkumný materiál. Archivy jsou východiskem pro časové a mezinárodní komparace, jsou zdrojem metodologických informací pro přípravu šetření, plní funkce v oblasti rozvoje metodologie a technologií, zachovávají data pro budoucí výzkum, poskytují zázemí pro organizaci výzkumných šetření, mezinárodní spolupráci, aktivně se podílejí na diseminaci vědeckých informací a jsou podmínkou efektivního využívání dat z výzkumných šetření.

Archivovaná data: Archivovány a zpřístupňovány jsou primární elektronické datové soubory z výzkumných šetření určené pro další statistické zpracování. Depozitory dat jsou výzkumné organizace realizující šetření hrazená z veřejných prostředků. Na základě spolupráce a tam, kde je to možné, jsou archivována též data z šetření realizovaných v oblasti státní administrativy a z oficiálních statistických šetření. Archiv umožňuje využití dat z šetření komerčních organizací ve veřejném a státním sektoru. Princip archivu socio-ekonomikcých dat je uveden na schématu č. 1.

Otevřený přístup k datům

Přístup k sociálněvědním datovým službám je budován v souladu s principy a doporučenímy OECD pro přístup k výzkumným datům z veřejného financování. Otevřenost v tomto rámci znamená „přístup za rovných podmínek pro mezinárodní vědeckou komunitu za nejnižší možnou cenu, nejlépe nepřesahující mezní náklady distribuce. Otevřený přístup k výzkumným datům z veřejného financování by měl být snadný, časově nenáročný, uživatelsky přívětivý a nejlépe založený na Internetu.” (OECD 2007 - Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding).

EVROPSKÁ DATOVÁ INFRASTRUKTURA CESSDA

CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) v současnosti představuje federaci, která sdružuje 13 sociálněvědních datových organizací z 213 evropských zemí. Dohromady nyní ročně poskytují více než 100 000 souborů více než 7 000 uživatelům a další vědecké informace poskytují více než 200 000 výzkumným pracovníkům.

CESSDA v rámci procesu ESFRI vybuduje jednotný evropský systém datových služeb na základě propojení existujících národních archivů sociálních dat sdružených ve stávající  organizaci CESSDA a zajistí tak přístup k datovým zdrojům pro evropský sociálně vědní výzkum a zázemí pro jejich využívání nehledě na lokaci dat a výzkumných pracovníků v EVP. Datové zdroje budou položeny do vzájemného kontextu a poskytnou východiska pro evropský komparativní výzkum, spolupráci ve výzkumu v Evropě a zároveň dojde k posílení datových infrastruktur na základě mezinárodní spolupráce a sdílení a koncentrace zdrojů.

Nová infrastruktura CESSDA-ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives - European Research Infrastructure Consortium) bude mít mezinárodní právní statut evropského konsorcia pro výzkumné infrastruktury (ERIC).

Projekt vytvoří a zavede společné standardy, technologie a nástroje, které využije pro propojení služeb archivů do společného systému, vytvoří jednotný internetový přístup do datových knihoven (one-stop shop) umožňující vyhledávání, přístup, analýzu a stahování dat. Data budou položena do vzájemného kontextu, dojde k propojení datových zdrojů a informací o datech v několika úrovních, což mimo jiné zahrnuje např. založení elektronických archivů sociálních indikátorů a výzkumných nástrojů, databází nástrojů pro harmonizaci dat pro mezinárodní komparaci (standardizované proměnné, převodní klíče atp.). Projekt rozšíří síť za účelem systematického pokrytí více druhů datových zdrojů (včetně např. spolupráce s producenty oficiálních statistik) a zpřístupnění maxima relevantních dat a za tímto účelem posílí datové služby v členských zemích. Součástí je nastavení mezinárodních standardů a prohloubení profesionalizace.

NÁRODNÍ UZEL INFRASTRUKTURY CESSDA-ERIC

Český národní uzel infrastruktury bude vytvořen v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR a zajistí:

 • plnohodnotný přístup pro české výzkumné pracovníky do mezinárodní infrastruktury,
 • aby vytvořené nástroje a postupy umožňovaly integraci českých datových zdrojů,
 • zařazení českých dat a jejich distribuci prostřednictvím systému.
 • zapojení do výukových programů a využití technologií a know-how sdílených v rámci infrastruktury.

Zároveň bude v rámci CESSDA-ERIC efektivním způsobem zajištěno další poskytování socioekonomických datových služeb a jejich rozvoj v České republice. Česká infrastruktura v této oblasti má dosud omezenou kapacitu a řada potenciálně dostupných datových souborů zůstává mimo veřejně přístupné datové služby. Projekt umožní překonat stávající limity s využitím podpory generované CESSDA-ERIC.

PŘÍSTUP DO INFRASTRUKTURY

Infrastruktura pracuje na základě volného přístupu k datovým souborům pro účely nekomerčního výzkumu a výuky. Hlavní přístup je na Webu.

Přístup ke stávající infrastruktuře

Přínos pro výzkum a společnost v ČR

Výzkumná šetření se realizují se značnými náklady z veřejných zdrojů a je proto logické, aby data byla maximálně využita. Datový archiv a navrhovaný projekt v tomto ohledu plní cíle politiky v ČR i mezinárodní závazky (např. deklarace Declaration on Access to Research Data from Public Funding odsouhlasená státy OECD a EU a doporučení EK "On scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation"). Přístupnost elektronických databází je podmínkou plnění Priorit rozvoje české společnosti stanovených Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 (priorita 8 - kap. III.2.8).

Projekt efektivně vyřeší problém nízké kapacity domácí infrastruktury a vytvoří nezbytné zázemí pro rozvoj moderního konkurenceschopného sociálněvědního empirického výzkumu v ČR:

 • Dostupnost mezinárodně srovnatelných dat je podmínkou pro orientaci sociálněvědního výzkumu na mezinárodní excelenci: V předních periodikách se uplatňují hlavně ty výsledky výzkumu o české společnosti, které významem přesahují hranice, tedy v první řadě výsledky mezinárodní komparace.
 • Východisko pro účast v programech EU a dalších mezinárodních projektech: 7. RP je zaměřen na sociální výzkum s evropskou dimenzí, velká část zahraničních programů je založena na mezinárodní komparaci - dostupnost mezinárodně srovnatelných dat a zařazení českých dat do mezinárodních databází je podmínkou participace.
 • Nové zdroje empirického materiálu a jeho zhodnocení: Zařazením do kontextu mezinárodního výzkumu se zvýší možnosti využití dat a potažmo efektivita investic do jejich pořizování. Čeští výzkumní pracovníci získají lepší přístup k zahraničním datům.
 • Snadná dostupnost dat výzkumů pro výuku na VŠ: Možnost založit výuku na reálných výzkumných datech bez nutnosti investic do organizace vlastních šetření.
 • Demokratická distribuce podmínek pro výzkum v regionech: Dostupnost dat a výzkumných nástrojů prostřednictvím internetu snižuje závislost sociálních věd na zdrojích lokalizovaných v centru a umožňuje realizaci excelentního výzkumu v regionech.
 • Více výzkumů o české společnosti realizovaných zahraničními badateli:dostupnost, srozumitelnost a komparovatelnost českých dat je podmínkou pro zařazování ČR do analýz prováděných zahraničními výzkumnými pracovníky.
 • Efektivní zapojení do prestižního mezinárodního projektu: Zapojení do CESSDA má širokou podporu v rámci EVP (priorita v 17 zemích). Projekt využívá výhod mezinárodní spolupráce, čeští výzkumní pracovníci získají špičkové zázemí pro vědeckou práci, přičemž podíl ČR na nákladech, které budou rozloženy mezi řadu zemí, bude relativně malý.

Účast v CESSDA je nezbytným východiskem pro efektivní rozvoj datových služeb u nás. Věda je stále více mezinárodní a smysluplný rozvoj infrastruktury je možný pouze v mezinárodním kontextu, CESSDA přitom nemá v Evropě alternativu. Přidanou hodnotou je v rámci CESSDA přístup k novým technologiím a zázemí pro rozvoj datových služeb.

Uživatelé

Datové služby využívají odborníci z více oborů sociálních věd z oblasti základního i aplikovaného výzkumu, z oblasti akademického výzkumu, státní správy i dalších výzkumných organizací. Zásadní je využití ve výuce na VŠ, kde archiv umožňuje založit výuku na datech z reálných výzkumů. V roce 2012 navštívilo web ČSDA téměř 8 tisíc unikátních návštěvníků a počet registrovaných uživatelů,  kteří využívali přístup do infrastruktury pro účely statistické analýzy dat, byl v tom samém roce více než  1 500.

Přístup k dokumentaci dat a projektů včetně přístupu k přehledovým tabulkám je volný pro všechny bez registrace. ČSDA předává česká data též do mezinárodních databází (např. databáze Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP), kde čeští uživatelé patří k velmi aktivním. Uživateli, depozitory dat a spolupracovníky v ČR jsou výzkumní pracovnci z univerzit (např. FSV UK, FSS MU, FF UK, VŠE, ČZU, ZU, UJEP, ÚPOL atd.), z ústavů AV (např. SOÚ AV ČR, NHÚ/CERGE), rezortních výzkumných ústavů (VÚPSV, UIV atp.), státní správy a veřejného sektoru, a to z více oborů (zejm. sociologie, sociální politiky, politologie, ekonomie, sociální geografie, demografie atd., ale též např. ekonomiky zemědělství, zdraví atp.).