Podmínky přístupu k datům v ČSDA

Závazná pravidla pro přístup k datovým souborům Českého sociálněvědního datového archivu a informace o jejich používání

Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu Akademie ved ČR, v.v.i., dále jen ČSDA, shromažduje datové soubory ze sociálních výzkumu a zpřístupňuje je odborné
veřejnosti pro účely sekundární analýzy v oblasti nekomerčního výzkumu a výuky.

ČSDA získává data na základě smlouvy o předání dat mezi depozitorem (osoba nebo instituce mající právo disponovat s datovým souborem) a ČSDA. Tato smlouva omezuje použití dat
poskytovaných ČSDA třetím osobám pouze pro účely výuky a nekomerčního výzkumu. Ke každému datovému soboru mohou být sjednány další zvláštní podmínky upravující používání
těchto souborů.

ČSDA není majitelem poskytovaných datových souboru. ČSDA nezodpovídá žádným způsobem za správnost a spolehlivost dat.

Uživatelům datových služeb ČSDA poskytuje následující druhy datových souborů:

O - datové soubory přístupné "on-line" na internetu.
A - datové soubory dostupné za dodržení standardních podmínek.
B - datové soubory dostupné za dodržení standardních a specifických podmínek určených depozitorem dat.
C - datové soubory, k jejichž poskytnutí je nutný písemný souhlas depozitora.

Pro kvalitativní soubory uložené v ČSDA platí zvláštní podmínky a pravidla.

 

Uzavřením smlouvy o poskytnutí dat se uživatel zavazuje k dodržení následujících podmínek:

  1. Data mohou být použita pouze pro účely nekomerčního výzkumu nebo nekomerční výuky.
  2. Datové soubory neobsahují identifikovatelné osobní údaje o respondentech. Uživatel datových souboru se nesmí pokoušet na základe poskytnutých dat osobní údaje o respondentech zjištovat.
  3. Jakékoliv zveřejnění informací založených na datech poskytnutého datového souboru vyžaduje přesnou citaci zdroje, tedy depozitora datového souboru a ČSDA.
  4. Uživatel nesmí poskytnutá data dále distribuovat a poskytovat k nim přístup dalším osobám.
  5. Uživatel je povinen informovat archiv o všech publikacích, které byly vytvořeny na základě poskytnutých dat. Informace o použití dat ČSDA ve vlastní publikaci by měla být zanesena do Databáze bibliografických údajů.

Poskytování datových souboru elektronickou formou je bezplatné, pokud není uvedeno jinak. Veškeré další formy distribuce datových souboru a jiné služby mohou být zpoplatneny podle nákladu na provedení požadované cinnosti. K distribuci datových souboru ČSDA používá elektronického katalogu Nesstar, který je přístupný z webových stránek archivu. Tento katalog muže být z důvodu údržby dočasně odpojen.

Distribuce dat je možná i formou elektronické pošty, případně fyzickým předáním na nosiči informací. Taková distribuce dat není ČSDA preferována a je možno ji využít pouze
v mimořádných případech.