Management sociologických dat a datové archivy (FSV UK)

Charakteristika kurzu

Magisterský kurz, Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Kurz poskytuje:

 1. přehled o veřejně přístupných datových zdrojích, které jsou k dispozici pro sociálněvědní výzkum, a přehled o související infrastruktuře;
 2. základy managementu dat pro účely sdílení dat a jejich sekundární analýzy;
 3. úvod do problematiky kvality dat z výběrových šetření.

Absolventi kurzu budou schopni vyhledávat a využívat data a další materiály z datových archivů a dalších zdrojů, a to pro účely sekundární analýzy i přípravu vlastních šetření. V další části kurzu si osvojí principy správy a zpracování dat v podmínkách sdílení dat mezi výzkumnými týmy. Kurz zakončuje úvod do problematiky kvality dat.

Podmínky pro zapsání kurzu: Zvládnutí základů statistické analýzy dat a SPSS nebo jiného specializovaného statistického software a alespoň pasivní znalost angličtiny.

Podmínky pro získání zápočtu: Písemný test a vypracování recenze datového zdroje.

Obsah:

 1. Sdílení dat, cyklus života dat, Open Science, výzkumná infrastruktura
 2. Koncepce správy dat. Plán správy dat - Data Management Plan (DMP)
 3. Ochrana osobních údajů, autorská práva
 4. Organizace, zpracování, dokumentace dat
 5. Uložení a zabezpečení dat, formáty, publikace dat
 6. Elektronické informační zdroje pro sociology
 7. Zdroje dat, vyhledávání dat
 8. Nové formy dat, Big Data, administrativní data; datová infrastruktura pro kvalitativní výzkum
 9. Celková chyba šetření; standardy kvality výběrových šetření, management kvality
 10. Reprezentativita: pokrytí populace, metoda výběru a chyba výběru, návratnost
 11. Chyby měření: chyba tazatele, chyba respondenta
 12. Chyby měření: Chyba výzkumného nástroje, chyba metody sběru dat, chyba respondenta; chyby zpracování dat
 13. Test

Sylabus kurzu na letní semestr 2020/2021 ke stažení ZDE.

Rozvrh a kontakt

Úterý 15:30 - 16:50
Konzultační hodiny po předchozí domluvě v úterý v 17:00 nebo dle domluvy v pracovních dnech.
Kontakt: Jindřich Krejčí, Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1,
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA), #23b,
e-mail: jindrich.krejci@soc.cas.cz, tel. do práce 210 310 231

Zadání seminární práce

Vyberte si z následujících dvou možností:

1) Rešerše dostupných dat ke zvolenému tématu
Zvolte si téma odpovídající Vašim výzkumným zájmům, téma, příp. výzkumný záměr vhodně specifikujte, pokuste se vyhledat dostupná data a zpracujte písemnou rešerši. Pracujte s více zdroji dat. Z rešerše by mělo být zřejmé jaké datové zdroje a postupy pro vyhledání dat jste použil/-a, jaká data jsou k dispozici, kde a za jakých podmínek jsou dostupná a jakým způsobem jsou využitelná pro daný účel.

2) Odborná recenze zdroje dat využitelného pro sociální výzkum
Vypracujte odbornou recenzi zdroje dat zaměřenou na využitelnost tohoto zdroje dat pro účely sociologického výzkumu (pokud je to vhodné i včetně příkladů realizovaného využití). Recenze by měla obsahovat i informace o poslání zdroje dat, institucionálním zázemí, přehled o obsahu, informace o podmínkách přístupu k datům, informace o dokumentaci dat, příp. relevantní technické parametry apod. Text upravte do formátu odpovídajícímu recenzi, resp. kritickému informačnímu článku pro publikaci v odborném časopise z oboru sociálních věd.

Rozsah textu seminární práce by měl být v rozmezí 4 - 10 normostran + případné obrázky, tabulky, grafy. Citace uvádějte v tzv. Harvardském systému (viz např. Sociologický časopis/Czech Sociological Review).
Práci odevzdejte nejpozději do 17. 6. 2021 v elektronické podobě na adresu jindrich.krejci@soc.cas.cz. Odevzdání seminární práce je podmínkou klasifikace z předmětu.

Zadání seminární práce ke stažení ZDE.

Prezentace z přednášek a seminářů (letní semestr 2020/2021)

Aktualizované materiály budou doplňovány postupně.

 

Prezentace z přednášek a seminářů z předchozího roku (letní semestr 2019/2020)

Základní literatura

Referenční publikace ke zdrojům dat

 • Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva. 2012. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 469 s.

Další doporučená literatura

 • AAPOR. 2006. Standard Definitions. Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys. The American Association for Public Opinion Research.
 • Biemer, Paul P. & Lars E. Lyberg. 2003. Introduction to Survey Quality. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Corti, Louis, Veerle Van den Eyndeni, Libby Bishop, Matthew Woolard. 2014. Managing and Sharing Data. A Guide to Good Practice.  London: SAGE.
 • ESOMAR 2000-2019. Esomar World Research Codes & Guidelines. Amsterdam: World Association of Opinion and Marketing Research Professionals (ESOMAR). https://www.esomar.org/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines.php  
 • Groves, Robert M. & M. Couper. 1998. Nonresponse in Household Interview Surveys. New York: John Wiley & Sons.
 • Groves, Robert M. 1989. Survey Errors and Survey Costs. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Groves, Robert M., Floyd J. Fowler, Mick P. Couper, James M. Lepkowski, Eleanor Singer & Roger Tourangeau. 2004. Survey Methodology. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • ICPSR. 2012. Guide to Social Science Data Preparation and Archiving. Best Practice Throughout the Data Life Cycle. 5-th Edition. Ann Arbor: Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR), University of Michigan. On-line: http://www.icpsr.umich.edu/files/ICPSR/access/dataprep.pdf
 • Kasper, M. Frankel et al. 1979. Total Survey Error. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Kish, Lesslie. 1965. Survey Sampling. New York : John Wiley & Sons.
 • Krejčí, Jindřich. 2007. „Non-Response in Probability Sample Surveys in the Czech Republic.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (3): 561-587.
 • Krejčí, Jindřich. 2008. Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Krejčí, Jindřich. 2014. Introduction to the Management of Social Survey Data. Praha: Institute of Sociology CAS. On-line: http://archiv.soc.cas.cz/sites/default/files/introdatamanagement_web.pdf
 • Lessler, Judith T. & William D. Kalsbeek. 1992. Nonsampling Errors in Surveys. New York: Wiley.
 • Lyberg, Lars, Paul Biemer, Martin Collins, Edith de Leeuw, Cathryn Dippo, Norbert Schwarz & Dennis Trewin (eds.). 1997. Survey Measurement and Process Quality. New York: Wiley.
 • Lyons, Pat. 2012. Theory, Data and Analysis. Data Resources for the Study of Politics in the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Available on-line: http://www.soc.cas.cz/TDA/
 • OECD. 2007. OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). On-line: http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf
 • SIMAR. 2004-2019. Kvalitativní standardy. Praha: SIMAR. http://simar.cz/standardy/kvalitativni-standardy/.
 • Soukup, Petr. 2010. “Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení”. Data a výzkum - SDA Info 4(2): 77-104. http://dav.soc.cas.cz/issue/3-data-a-vyzkum-2-2010/6
 • Soukup, Petr & Ladislav Rabušic. 2007. „Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (2): 379-395.