Kurzy a semináře ČSDA

Semináře ČSDA o zdrojích, managementu a problematice kvality dat organizované pro vysoké školy a výzkumné organizace

Zdroje dat

Seminář připravený ČSDA, realizovaný samostatně i v rámci výukových programů VŠ. Seminář seznámí s infrastrukturou datových archivů v Evropě a Severní Americe a s nabídkou datových služeb poskytovanou těmito institucemi. V další části semináře je účastníkům podán přehled všech významných mezinárodních sociologických výzkumů, jsou seznámeni s jejich historií, tematickým zaměřením a v neposlední řadě také se způsoby získání dat z těchto šetření. V závěrečné části je představen systém on-line prezentace datových souborů na webových stránkách datových archivů (software Nesstar) a je vysvětlen systém práce s těmito soubory nejen na příkladech  z českého archivu ČSDA, ale i z ostatních datových zdrojů. Seminář je připraven ve dvou verzích, kratší v rozsahu dvou výukových hodiny, delší v rozsahu čtyř výukových hodin. Autoři: Tomáš Čížek a Martin Vávra.

Úvod do managementu sociálních dat

Seminář připravený ČSDA, realizovaný samostatně i v rámci výukových programů VŠ je zaměřený na problematiku sdílení výzkumných dat v sociálních vědách, otázky koncepce managementu dat při přípravě výzkumného projektu a úlohy správy dat v průběhu výzkumu a analýzy dat. Seminář má standardně rozsah dvě vyučovací hodiny. Autor: Jindřich Krejčí. Příklad prezentace: Doktorandský kurz, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 28. 11. 2012.

Kvalita výběrových šetření a standardy v sociálním výzkumu

Seminář připravený ČSDA, realizovaný samostatně i v rámci výukových programů VŠ. Seminář seznámí s hlavními východisky současných přístupů ke kvalitě ve výběrových dotazovacích šetřeních a ukáže jejich dopady na realizaci výzkumných šetření a na používání dat. Koncepce kvality jsou představeny ve vztahu k výzkumné praxi a demonstrovány na příkladech. Seminář je připraven ve dvou verzích, kratší v rozsahu dvou výukových hodiny, delší v rozsahu čtyř výukových hodin. Autor: Jindřich Krejčí. Příklad prezentace: Laboratoř sociálně vědních výzkumů, Univerzita Palackého v Olomouci, 12. 4. 2010. Příklad 2: Přednáška o kvalitě v rámci kurzu Fakulty sociálních věd UK Vybrané kapitoly z výzkumu veřejného mínění.

 • Různá východiska pro řešení problematiky kvality, dopady na analýzu dat
 • Koncepce kvality ve výběrových šetřeních
 • Standardy výzkumných šetření
 • Reprezentativita: pokrytí populace, metoda výběru a chyba výběru, výpadky návratnosti
 • Chyby měření

Chyby měření v datech ze sociálněvědních výběrových šetření

Seminář připravený ČSDA, realizovaný samostatně i v rámci výukových programů VŠ je zaměřen na problematiku měření v kontextu realizace sociálních šetření, konceptualizaci chyb měření a představení metod a technik zjišťování chyb. Autorka: Johana Chylíková.

Kurzy a semináře v rámci studijních programů VŠ

Semestrální kurzy

Využití datových archivů

Doktorandský kurz, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, zimní semestr 2012/2013. Přehled workshopů realizovaných v rámci kurzu:

Sdílení dat v sociálních vědách

Přednáška je součástí doktorandského kurzu Sociologie jako současná vědní disciplína na FSV UK. Prezentace z letního semestru 2014 zde.

Organizace a spoluorganizace mezinárodních akcí

Workshop on Harmonisation of Social Survey Data for Cross-National Comparison

 • Harmonisation of socio-demographic variables in large cross-national surveys.
 • Application of data harmonisation concepts at the national level.
 • New developments, alternative solutions, evolution of alternative data harmonisation concepts, data harmonisation infrastructure.

Tuesday 19th October 2010, AKC, Husova 4a, Prague 1. For more information click here.

CESSDA PPP Expert Workshop on Harmonisation Issues in Comparative Social Surveys

In April 2008 a group of experts joined CESSDA PPP members in Paris to consider how to fill the need for a a common framework for documenting, distributing and applying the results of data harmonisation efforts. For more information click here.

Různé další semináře a prezentace zaměřené na datové zdroje a management dat (od r. 2012)

 • Vávra, M. Sociologické datové archivy, přednáška pro bakalářské studenty Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie v Praze, 11. 12. 2013.
 • Vávra, M. Online datové zdroje, prezentace pro akademické pracovníky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, 1. 11. 2013.
 • Krejčí, J. Nový vývoj v oblasti zdrojů dat. Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti – dvě sociologie?  FF UP v Olomouci, 17. – 19. října 2013
 • Krejčí, J. 2013. Management dat ve výzkumném procesu. Přednáška v rámci cyklu seminářů Sociologického ústavu SAV, Bratislava, 26. 6. 2013.
 • Vávra, M. Zdroje  sociologických dat a jejich sekundární analýza, prezentace pro magisterské studenty oboru Mediální studia Palackého univerzity v Olomouci, 16. 5. 2013.
 • Krejčí, J., Y. Leontiyeva. Metadata management: DDI and Nesstar at the Czech Social Science Data Archive. Data Without Boundaries, Ljubljana 24 & 25 April 2013. Microdata Access in European Countries -National Statistical Institutes & Social Science Data Archives.
 • Čížek, T. Přístup k datům ČSDA, prezentace pro studenty Palackého univerzity v Olomouci, 29. 3. 2012
 • Čížek, T. Kvalitativní výzkum a legislativa, přednáška pro katedru antropologie Západočeské univerzity v Plzni, 14. 12. 2012
 • Krejčí, J. 2012. „Available data on transformation“. Přednáška pro jihokorejskou delegaci. Sociologický ústav AV ČR, 6.9.2012.
 • Vávra, M. Prezentace dat ČSDA a software NESSTAR, FF UK, katedra andragogiky, 6. 12. 2012
 • Vávra, M. Využívání dat uložených v ČSDA a představení software NESSTAR, FHS UK, přednáška pro bakalářské studenty, 2. 5. 2012.
 • Prezentace datových služeb v rámci kurzu Úvod do obecné a aplikované sociologie, PřF UK, demografie (T. Čížek a M. Vávra)
 • Chylíková, J. Kognitivní psychologie v dotazníkovém šetření, Omnicom Media Group, 10. 10. 2012.
 • Čížek, T. Český sociálněvědní datový archiv a archiv Medard, Prosazování politiky otevřeného přístupu - 5. Setkání českých uživatelů DSpace, 17. 5. 2012