Klíčová aktivita 3 – Výzkum zdrojů dat

Klíčová aktivita 3 (KA3) je zaměřena na systematické vyhledávání, popis a metaanalýzu sociálněvědních empirických šetření provedených od počátku třicátých let (od kdy můžeme datovat existenci systematického sociálněvědnního výzkumu na území ČR) do poloviny devadesátých let minulého století. Časové vymezení je zvoleno s ohledem na existenci Informačního systému výzkumu vývoje a inovací v České republice, který vzhledem k datu založení nezahrnuje informace o starších projektech. Z hlediska nákladů a velikosti týmu se jedná o nejméně rozsáhlou aktivitu v projektu, významně však přispívá k plnění hlavních cílů datového archivu CSDA.

Význam realizace KA3 a vazba na činnost VI

Přímým výsledkem bude vytvoření databáze obsahující informace o identifikovaných výzkumech. Ta bude využita pro účely akvizice dat pro datovou knihovnu CSDA. Zároveň KA3 vytvoří přehledové studie o empirickém výzkumu a přispěje k výzkumu dějin sociologie na území České republiky. Uživatelům služeb CSDA a širší odborné odborné komunitě poskytne dosud chybějící či systematicky nezpracované informace využitelné při vyhledávání zdrojů dat a přípravě vlastních výzkumů.

V nedávné minulosti bylo řešeno několik projektů, které se zabývaly historií české, československé (Nešpor et al. 2014) nebo dokonce středoevropské (Janák et al. 2014, Voříšek 2012) sociologie. Tyto projekty byly primárně zaměřeny na sociálněvědní instituce a v nich působící „velké autory“ a také na vývoj teoretického myšlení v sociálních vědách. Co, jak a s jakými výsledky sociální vědy zkoumaly, nebylo v publikovaných výstupech pokryto dostatečně. KA3 na tyto výzkumy naváže. V mezinárodní perspektivě se výzkum zdrojů dat řadí do kontextu výzkumů provedených zejména v anglosaském prostředí (pro USA (Platt 1998); pro USA, Británii a okrajově Francii a Německo pak (Bulmer , Bales 1991)). Ty poskytly pohled na sociální vědy uvedených zemí prizmatem jejich empirické produkce.

KA3 přispěje k plnění základních cílů CSDA v oblasti shromažďování datových souborů vhodných ke zpřístupnění pro účely sekundární analýzy (viz výše v podkapitole 3.2). Přímo naváže na aktivity CSDA realizované průběžně při akvizici dat pro datovou knihovnu a systematicky pak v různých tematických oblastech současného výzkumu a datových zdrojů v České republice, které byly provedené zejména v rámci projektu COMPDAT (viz výše v podkapitole 3.3, bod 1).

Způsob realizace KA3, výsledky

Vyhledávání bude založeno na rešerších dostupných zdrojů, mezi něž řadíme dobové plány a přehledy výzkumů (například přehled činnosti, jaký vytvořila Procházková (1989) o Ústavu pro výzkum kultury), výstupy z empirických výzkumů, dostupné ve významných oborových knihovnách (zde budou rešeršovány monografie, oborové časopisy jako například Sociologický časopis, Sociológia, Sociální problémy, Statistický obzor, ale také tzv. „šedá literatura“ vztahující se k výzkumům) a archivech (především Archiv AV, Archiv UK a Archiv MUNI) a další zdroje (především rozhovory s výzkumníky, provádějícími výzkum v dané době). Metadata a (pokud jsou dostupná) primární data budou standardizována s využitím současných formátů (.ddi, .sav), což umožní vytvoření komplexní informační báze.

Metadata v databázi budou strukturována takovým způsobem, aby následná metaanalýza umožňovala zodpovědět následující otázky:

  • Co se zkoumalo (tematické zaměření výzkumů, koncepty rámující výzkumy)?
  • Kdo výzkum prováděl (výzkumné instituce a hlavní výzkumníci)?
  • Proč se to zkoumalo (zadavatelé výzkumů, otázky a problémy stojící za výzkumy, zapojení do mezinárodních výzkumů)?
  • Jakým způsobem se výzkumy prováděly (metody výzkumů – výběry, způsob sběru dat, odchylky a chyby, způsoby zpracování dat, jaké byly nejvýznamnější inovace v provádění sociálních výzkumů v dané době)?
  • S jakými výsledky (nejdůležitější výsledky výzkumů)?
  • S jakými dopady (ohlas výzkumů u nás a v zahraničí, dopad na veřejnou politiku)?

V české (československé) sociologii byl prováděn empirický sociálněvědní výzkum, včetně výběrových šetření v dnešním slova smyslu, nejpozději od třicátých let 20. století. Dokonce i v obdobích, kdy byla sociologie jako věda potlačena (Protektorát, padesátá léta), byl empirický sociální výzkum prováděn (například v rámci institucí sociálního lékařství nebo urbanismu viz (Musil 2004; Nešpor 2014). Lze předpokládat značný kvantitativní rozsah zkonstruované databáze.

Přehled plánovaných výstupů KA3

V rámci KA3 je naplánováno vytvoření minimálně 5 vědeckých studií, z toho minimálně 3 v časopisech databází WoS nebo Scopus, a souhrnné vědecké monografie. Dále bude vytvořena sekce Webu CSDA s informacemi o zdrojích dat, on-line výukový materiál o zdrojích dat a databáze sociálněvědních dat.