Historické výzkumy

Na této stránce se nacházejí informace o sociologickém výzkumu prováděném v minulosti v rámci české, potažmo československé sociologie. Jde zejména o informace týkající se dat, s kterými sociologie v minulosti pracovala.  

Jde o výsledek projektu CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat (zadavatelem projektu je MŠMT, reg. č. projektu CZ.02.01/0.0/0.0/16_013/0001796), konkrétně jeho klíčové aktivity číslo 3, nazvané „výzkum zdrojů dat“. Klíčová aktivita 3 (KA3) byla zaměřena na systematické vyhledávání, popis a metaanalýzu sociálněvědních empirických šetření provedených od počátku třicátých let (od kdy můžeme datovat existenci systematického sociálněvědnního výzkumu na území ČR) do poloviny devadesátých let minulého století. Časové vymezení bylo zvoleno s ohledem na existenci Informačního systému výzkumu vývoje a inovací v České republice, který vzhledem k datu založení nezahrnuje informace o projektech zahájených před rokem 1993.

 

Zaměření aktivity „výzkum zdrojů dat“

V české (československé) sociologii byl prováděn empirický sociálněvědní výzkum, včetně výběrových šetření v dnešním slova smyslu, nejpozději od třicátých let 20. století (pro toto období lze uvést například výzkum Poměšťování pražského okolí či výzkum ve Velké nad Veličkou). Dokonce i v obdobích, kdy byla sociologie jako věda potlačena (Protektorát, padesátá léta), byl empirický sociální výzkum prováděn (například v rámci institucí sociálního lékařství nebo urbanismu viz (Musil 2004; Nešpor et al.  2014)). Informace o těchto výzkumech byly ovšem často obtížně dostupné.

V nedávné minulosti bylo řešeno několik projektů, které se zabývaly historií české, československé (Nešpor et al. 2014) nebo dokonce středoevropské (Janák  2018, Voříšek 2012) sociologie. Tyto projekty byly primárně zaměřeny na sociálněvědní instituce a v nich působící „velké autory“ a také na vývoj teoretického myšlení v sociálních vědách. Co, jak a s jakými výsledky sociální vědy zkoumaly, nebylo ovšem dosud v publikovaných výstupech pokryto dostatečně. Aktivita „výzkum zdrojů dat“ na tyto výzkumy navazuje. V mezinárodní perspektivě se výzkum zdrojů dat řadí do kontextu výzkumů provedených zejména v anglosaském prostředí (pro USA (Platt 1998); pro USA, Británii a okrajově Francii a Německo pak (Bulmer , Bales 1991)). Tyto výzkumy poskytly pohled na sociální vědy uvedených zemí prizmatem jejich empirické produkce. O něco podobného se pokoušíme i my  pro případ české, respektive československé sociologie.

V rámci práce na aktivitě jsme se pokoušeli, zejména skrze rešerše dobových odborných publikací (časopisů, monografií, závěrečných zpráv z výzkumů), zpracovat datovou bázi, která by umožňovala zodpovědět zejména následující otázky:

  • Co se zkoumalo (tedy jaké bylo tematické zaměření výzkumů)?
  • Kdo výzkum prováděl (abychom výzkumné instituce a hlavní výzkumníci)?
  • Jakým způsobem se výzkumy prováděly (metody výzkumů – výběry, způsob sběru dat, odchylky a chyby, způsoby zpracování dat, jaké byly nejvýznamnější inovace v provádění sociálních výzkumů v dané době)?

 

Pokud to bylo možné, zařadili jsme i údaje, které umožňují uživateli výsledků projektu odpovídat na následující otázky:

  • Proč se dané téma zkoumalo (zadavatelé výzkumů, otázky a problémy stojící za výzkumy, zapojení do mezinárodních výzkumů)?
  • S jakými výsledky (nejdůležitější výsledky výzkumů)?
  • S jakými dopady (jaký byl ohlas výzkumů u nás a v zahraničí, dopad na veřejnou politiku)?

 

 

Výsledky aktivity „výzkum zdrojů dat“

Výsledky aktivity nejsou izolovaným výstupem projektu, ale mají potenciál přispět  k plnění hlavních cílů datového archivu ČSDA. Jedním z výstupů je databáze obsahující informace o identifikovaných sociologických (či spíše „z hlediska sociologie relevantních“ výzkumech prováděných v minulosti). Tato databáze může sloužit jak zájemcům o dějiny sociologie, tak i výzkumníkům, kteří jejím prostřednictvím mohou najít odkazy na pro ně tematicky relevantní výzkumy. Uživatelům služeb CSDA a širší odborné komunitě poskytne dosud chybějící či systematicky nezpracované informace, využitelné při vyhledávání zdrojů dat a přípravě vlastních výzkumů. Vyhledávání v minulosti prováděných výzkumů bylo založeno na rešerších dostupných zdrojů, mezi něž řadíme dobové plány a přehledy výzkumů. Jako příklad nám může sloužit přehled výzkumné činnosti, jaký vytvořila Procházková (1989) o Ústavu pro výzkum kultury, ovšem podobné „katalogizační“ publikace vznikaly v minulosti v řadě institucí. Jejich problémem je, že jsou vždy dílčí (zaměřené na určitou instituci a omezené období), v rámci projektu jsme se proto tyto dílčí podklady spojily a využili pro budování databáze. Dalšími důležitými zdroji pro budování databáze jsou výstupy z provedených empirických výzkumů, dostupné ve významných oborových knihovnách (byly rešeršovány odborné monografie, oborové časopisy jako například Sociologický časopis, Sociológia, Sociální problémy, Statistický obzor, ale také tzv. „šedá literatura“ vztahující se k výzkumům) a archivech (především Archiv AV a Archiv UK) a další zdroje (především rozhovory s výzkumníky, provádějícími výzkum v dané době).

S databází je těsně spjat Výukový materiál o zdrojích dat, on-line dostupný materiál sloužící zájemcům o využití v minulosti vytvořených výstupů empirické sociologie. Důraz je v materiálu kladen, kromě stručného shrnutí vývoje systematického sociologického výzkumu od jeho počátků až do počátku devadesátých let, na zásady zhodnocení těchto výstupů, jejich možností i omezení. 

 

 Dalším výstupem aktivity jsou studie z oblasti dějin empirické sociologie, kterými aktivita přispěla k výzkumu dějin sociologie na území České republiky.

Některé ze studií již vyšly:

Nešpor, Zdeněk R.. 2017. „„Opustíš-li mne, zahyneš…“ Akademická dráha Otakara Machotky a dalších českých sociologů v emigraci po únoru 1948.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (5): 737-764, https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.5.363

Vydaná publikace popisuje sociologické aktivity jednoho z nejvýraznějších českých empirických sociologů. Text pomáhá popsat a interpretovat kontext, z kterého vycházela Machotkova akademická práce jak před rokem 1948, tak i po jeho emigraci, čímž přispívá k hlubšímu pochopení ideového a institucionálního rámce sociologického výzkumu.

------------------------------

Nešpor, Zdeněk R. 2019. „Československá sociologická společnost při ČSAV jako institucionální báze obnoveného oboru.“ Práce z dějin Akademie věd 11 (1): 19-30. ISSN 1803-9448.

 

Text se věnuje budování základní oborové instituce akademické sociologie v šedesátých letech. Popis fungování sociologické společnosti jako báze pro výměnu informací a pro odbornou debatu, zejména o provádění výzkumů, pomáhá pochopit, jakým způsobem a na jakých institucionálních základech byl výzkum v této době, důležité pro rozvoj oboru, prováděn.

----------------------------------

Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Význam Eriky Kadlecové a sociologie náboženství v marxisticko-křesťanském dialogu šedesátých let.“ Pp. 87–103 in Ivan Landa – Jan Mervart a kol. Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia. ISBN 978-80-7007-481-7.

 

Kapitola v monografii analyzuje jedinečný výzkum náboženství, který provedla v roce 1963 Erika Kadlecová a její tým na severní Moravě. Šlo o nejvýznamnější studii religiozity po celou dobu komunistického režimu. Kadlecová je v kapitole také analyzována ve vztahu k pokračujícímu dialogu mezi křesťany a marxisty v šedesátých letech.

------------------------------

Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Socjologia czeska i wojna.“ Roczniki Historii Socjologii 6: 81–100. ISSN 2084–2031.

 

Text se věnuje popisu aktivit české sociologie v době druhé světové války, kdy byly sice zavřeny vysoké školy, ovšem sociologický výzkum mohl, s jistými omezeními, probíhat. Článek popisuje i situaci krátce po válce, kdy byly mimo jiné připravovány a z části i provedeny rozsáhlé sociologické výzkumy -  k reflexi války a válečné situace ve společnosti ovšem v rámci oboru nedošlo. Jde o článek v odborném polském časopise, zaměřeném na dějiny sociologie.

------------------------

Další texty jsou v současné chvíli v recenzním řízení

Čížek, Tomáš. „Emanuel Chalupný a první sociologický výzkum“

 Text se soustřeďuje na činnost sociologa Emanuela Chalupného v oblasti sociologického výzkumu a soustřeďuje se především na jím organizovaný výzkum táborského dělnictva. Tento výzkum můžeme považovat za jeden z prvních pokusů o systematické využití metod výzkumu na poli sociologie.

------------------------

Vávra, Martin, Tomáš Čížek. „Výzkum veřejného mínění před rokem 1989: služba státnímu aparátu, veřejnosti a vědě“

Článek popisuje vývoj výzkumů veřejného mínění území ČR od jejich počátku v roce 1946 až do počátku devadesátých let a zaměřuje se na vztah těchto výzkumů (a institucí, které je prováděly) k veřejnosti, vědě jakožto sociální instituci, a politické sféře. Výzkumná práce institucí zkoumajících společnost se nikdy neodehrává ve vzduchoprázdnu, ale  právě v kontextu spolutvořeném především výše uvedenými aktéry. Pro hlubší poznání fungování výzkumů veřejného mínění je proto nezbytné popsat i tento kontext.

 

 

Monografie o zdrojích dat

Kniha je vyústěním aktivity KA3 „výzkum zdrojů dat“. Cílem práce na knize bylo vytvoření monografie identifikující, popisující a interpretující datové zdroje, které byly vytvořeny v minulosti v rámci empirické sociologie provozované na území bývalého Československa.  V knize hledá tým spoluautorů odpovědi otázky: Co se zkoumalo? Kdo výzkum prováděl? Jakým způsobem se výzkumy prováděly? Jaké měly výzkumy dopady?  Kniha by měla být srozumitelná každému, kdo má základní znalosti v oblasti sociálněvědního výzkumu (například některé základní metodologické pojmy v ní nejsou vysvětlovány). Kniha je do značné míry popisná, ovšem shrnující a se zahrnutím komparací a interpretací (nejde tedy o nějaký katalog výzkumů prováděných v minulosti). Kniha byla zaslána do recenzního řízení v nakladatelství SLON.

 

Literatura:

Bulmer, M., Bales, K., Sklar, K.K. eds., 1991. The social survey in historical perspective, 1880-1940. Cambridge: Cambridge University Press.

Janák, Dušan. 2018 Klasická sociologie ve střední Evropě: mezi centrem a periferií. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Musil, J. 2004. Poznámky o české sociologii za komunistického režimu. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 40(5), 573-595.

 Nešpor, Zdeněk R. a kol. 2014. Dějiny české sociologie. Praha: Academia

Platt, Jennifer. 1998 A history of sociological research methods in America, 1920-1960. Cambridge: Cambridge University Press.

Procházková, Michaela, ed. 1989. Ústav pro výzkum kultury Praha 1969-1989: informační publikace. Praha: Ústav pro výzkum kultury.

Voříšek, Michael. 2012. The reform generation: 1960s Czechoslovak sociology from a comparative perspective. Praha: Kalich.