Depozice dat

Český sociálněvědní datový archiv aktivně vyhledává a získává veřejně přístupná sociologická data týkající se české společnosti vhodná pro uložení a sekundární analýzu. Vítáme též nabídky výzkumníků a majitelů digitálních dat ze sociologických výzkumů, kteří chtějí umožnit širší přístup ke svým datovým souborům a zajistit jejich dlouhodobé uchování. Archivace těchto dat je cestou, jak podpořit výzkum a výuku v oblasti sociálních věd. Uložení dat do Archivu představuje z hlediska depozitora jednoduchý proces završený podpisem Dohody o depozici dat – její vzor je přílohou tohoto článku. V případě zájmu o uložení Vašich dat nás kontaktujte na e-mailové adrese: depozice@soc.cas.cz.

K hlavním podmínkám pro archivaci patří, že předání dat Archivu, publikace dat prostřednictvím Archivu nebo samotný obsah dat neporušují žádnou z právních norem platných na území ČR (například zákon o právu autorském nebo zákon na ochranu osobních údajů) anebo některou z obecně uznávaných etických norem. Data musí být dokumentována v míře umožňující jejich využití mimo původní výzkumný tým. Představu o rozsahu informací o výzkumu, které potřebujeme pro archivaci dat, poskytuje Formulář pro depozitory přiložený k tomu článku. Archiv data zpracuje pro účely archivace, zabezpečí je proti poškození a na základě dojednaných podmínek je zpřístupní sekundárním uživatelům.

Archivovaná data zůstávají majetkem depozitora. Archiv a sekundární uživatelé poskytnutého datového souboru a dokumentace jsou povinni dodržovat autorská práva.

Podmínky poskytování datových souborů sekundárním uživatelům lze v případě potřeby dojednat individuálně. Data z výběrových šetření a další data kvantitativní povahy jsou na základě vzájemné dohody mezi archivem a depozitorem zařazena do jedné z následujících skupin:

  • O - datové soubory přístupné "on-line" na internetu.
  • A - datové soubory dostupné za dodržení standardních podmínek (recipient dat se písemně zaváže dodržovat standardní podmínky).
  • B - datové soubory dostupné za dodržení standardních a specifických podmínek určených depozitorem dat,
  • C - datové soubory, k jejichž poskytnutí je nutný písemný souhlas depozitora.

Pro poskytování kvalitativních dat platí zvláštní režim.

Pro depozici dat je nutné vyplnit formuláře Formulář pro depozitory a Dohoda o depozici dat, které jsou přiloženy k tomuto článku, a doručit je na adresu ČSDA.