Databáze historických výzkumů

Databáze výzkumů před rokem 1989

Rok Název výzkumu* Jaká instituce výzkum prováděla* Hlavní výzkumník
1971 Mezilidské vztahy jako významný faktor tvorby úspěšného pracovního kolektivu Výzkumný ústav ekonomiky hornictví, Ostrava Josef Špaňhel
Motivace práce při povrchovém dobývání uhlí Výzkumný ústav ekonomiky hornictví, Praha Jaroslav Čech
Návštěva koncertů umělecké hudby Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Ladislav Hrdý
Postavení války a míru ve vědomí lidí Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Karel Rána, Jan Řehák
Studijní a pracovní problematika absolventů vysokých škol Škoda, národní podnik Václav Fiala - Karel Herman
  Sociologický výzkum města Ostravy    
Sociologický výzkum osobnosti učitele Ústav sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství Milada Mrkosová
Průzkum uchazečů o studium na matematcko-fyzikální fakultě UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Zdeněk Renc
1973 Lesní dělníci, jejich životní způsob a místo v rámci dělnické třídy Vysoká škola politická ÚV KSČ František Zich
Sociologický výzkum skupiny studentů VŠSE VŠSE Plzeň Vladimír Čech
Výzkum kádrových rezerv Škoda Plzeň Škoda, národní podnik Václav Fiala - Karel Herman
1974 Uplatnění studentů dálkového denního studia VŠE z let 1959-1971 Vysoká škola ekonomická Alena Kunstálová, Marie Tláskalová, Miroslav Rumler, Jana Losová
Výskum kulturného a společenského profilu obyvateľstva na Slovensku a jeho odrazu vo výchove dospelých Výskumný ústav kultury a verejnej mienky Pavel Paška
Analýza struktury řídící činnosti v socialistických organizacích případovým přístupem Institut řízení Josef Khol
Mobilita vědeckých pracovníků v ČSR Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Rudolf Nejedlý
1975 K vývoji třídně sociální struktury kapitalistického Československa Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV František Charvát, Jiří Linhart, Jiří Večerník
Vývoj sociálně třídní struktury Československa v třiceti letech budování socialismu Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV František Charvát, Jiří Linhart, Jiří Večerník
Vývoj triednej a sociálnej štruktúry na Slovensku v podmienkach budovania socializmu v ČSSR Ústav filozofie a sociológie SAV Vlastislav Bauch
1976 Uplatnění absolventů vysokých škol Slovenské socialistické republiky z roku 1967 v praxi Ústav filozofie a sociológie SAV Karel Bláha
Pracovní podmínky nehmotné povahy v ČSSR Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí v Bratislavě
Postupové linie absolventů specializovaných studijních oborů v dopravě Výzkjumný ústav dopravní v Praze E. Mleziva
Informační systém o lidském činiteli v podniku Ústav ekonomiky a organizace stavebnictví Vladislav Chlumský, Jiří Havlík, Zděna Neštráková
Výzkum manželství Filizofická fakulta UP v Olomouci Karel Vítek,Věra Vítková
Dynamika příjmové diferenciace v Československu Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Jiží Večerník
Typologie okresů ČSSR z hlediska uplatňování sociální politiky socialistického státu Čs. výzkumný ústav práce a soc. věcí Lydie Junková
Výzkumný úkol Sociální situace a vývoj dětí propuštěných z Kojeneckého ústavu v Praze-Krči po 14 - 19 letech Jan Vláčil
1977 Dynamika a reprodukce sociálně třídní struktury Prahy Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV František Charvát, Jiří Večerník
Demografická struktura a vývoj Prahy Výzkumný ústav architektury Jiří Musil
Sociologické aspekty vývoje bydlení v Praze Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Petr Matějů
Příjmy a spotřeba pražské populace Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Jiří Večerník
Životní prostředí v hlavním městě Praze a jeho odraz v názorech obyvatel Útvar hlavního architekta města Prahy Petr Grebeň, Helena Janišová
Sociální podmínky v Praze a v ostatních velkých městech ČSSR Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Michal Illner
Sociální kontakty obyvatel Prahy Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Jana Schlangerová
Výzkum odlišností v socializačních výchovných postupech rodičů vůči chlapcům a dívkám Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Anna Koudelková
Sociální problémy cvičení rodičů a dětí ÚV ČSTV Jaroslav Hudeček
Přehled sociálních charakteristik pražských obvodů Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Jiří Voženílek
Dělník v procesu měnící se techniky a technologie Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV František Charvát, Jan Řehák, Milan Tuček
Tendence a problémy přechodu mezi mládím a dospělostí v ČSSR Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Jana Vítečková
  Výzkum vybraných aspektů životního způsobu učňovské mládeže Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Jitka Havlová
Výzkum dojíždění do zaměstání Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Alois Andrle - Miroslav Pojer
Sociologický průzkum v Elektro_praga Institut národohospodářského plánování VŠE Jaroslav Kohout, Jaroslav Kolář
Sociální vztahy a výkonnost pracovních kolektivů VŠE Jaroslav Kolář, Josef Špaňhel
Výzkum předpokladů stabilizace pracovníků dělnických profesí v národním podniku Technoplast Chropyně FF UP Olomouc Jaroslav Čihovský, Milan Schneider, Karel Vítek
1979 K problematice neúplných rodin z hlediska dětí Ústav pro výzkum veřejného mínění Vlasta Brablcová
Veřejné mínění o rodině a dětech Ústav pro výzkum veřejného mínění Eva Čákiová
Rodiče s dětmi v tělovýchovném kolektivu ÚV ZTV Jaroslav Hudeček
Péče o dítě a návratnost žen z mateřské dovolené Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR Zdeňka Kadlecová
Vliv výchovných postupů rodičů na socializaci dětí Filosofická fakulta UK Anna Koudelková
Jak si děti představují ideální bydlení Výzkumný ústav výstavby a architektury Lenka Žižková
1980 Volný čas mládeže a tělovýchovné činnosti Pedagogická fakulta KTV Zdeněk Havel
Výzkum věrohodnosti příjmových údajů z Mikrocensu 1977 Český statistický úřad Zdenka Kuchařová, Josef Vytlačil
Výzkum hospodaření s časem u zemědělského rolnictva JZD Středočeský kraj Ladislav Lopata
Výzkum vztahu mezi vzděláním a způsobem života Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Malická L.
Výzkum sociálně třídní diferenciace společnosti a utváření socialistického způsobu života Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Vladimír Rak
Výskumu neodovodnených absencí v hutnom podniku Východoslovenské železiarne Košice Šarišský M.
1981 - -  
1982 Výzkum uplatnění absolventů vysokých škol v praxi Ústav marxismu-leninismu UK Rudolf Franěk
Výzkum pracovních a životních podmínek špičkových tvůrčích pracovníků v podniku Koncernový podnik Škoda Karel Herman
Výzkum faktorů formování osobnosti studenta Ústav marxismu-leninismu UK Zdenka Mansfeldová
Výzkum činnosti vedoucích pracovníků v procesu řízení Institut řízení Lidmila Nestěrová, Jan Řehák
Kultúrné aktivitry robotníckej a roľníckej mládeže Výzkumný ústav kultúry Jozefína Ošmerová
Socioproesionální orientace univerzitních studentů Ústav marxismu-leninismu UK Eva Stehlíková
1983 Dělnická třída v průmyslových závodech Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Hartl J.
Mládež v procesu demografické reprodukce socialistické společnosti Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Ivan Lesný
Pracovní činnosti studentlů vysokých škol Ústav marxismu-leninismu UK Pavel Kuchař
Sociometrické šetření pracovních kolektivů v hornictví Výzkum palivoenergetikého komplexu, Ostrava Petr Reimer, Josef Špaňhel
Výzkum rekordních a standartních důlních kolektivů podle vybraných vlastností Ostravsko-karvinské doly František Znebejánek
1984 Příčiny neomluvené absence důlních dělníků Ostravsko-karvinské doly František Znebejánek
1985 Podíl tělesné kultury na pohybovém režimu mladé generace Výzkumný ústav tělovýchovný UK Zdeněk Teplý
Vliv rodiny na pohybové činnosti pražských a vekovských dětí předškolního věku Výzkumný ústav tělovýchovný UK Josef Kábele, Hana Dvořáková
Okolnosti odchodu sportovců ze Střediska vrcholového sportu Výzkumný ústav tělovýchovný UK Tamara Kopecká
Využití prostředků rehabilitace a regenerace ve vrcholovém sportu Výzkumný ústav tělovýchovný UK Alena Koudelková
Podiel rodiny na telovýchovnej aktivite dětí předskolského veku v okrese Trebišov Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov Ján Junger, Emília Ščerbová
Třídní a sociální struktura obyvatelstva ČSSR v roce 1984 Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Michal Illner, Jiří Linhart, Milan Tuček, Alena Vodáková
Výzkum využití časového fondu mládeže v ČSSR Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Jana Vítečková
Vedeckotechnikcý rozvoj a mladá technická inteligencia Ústav ro výzkum veřejného mínění Praha Ján Mišovič
1986 Postoje súčasnej učňovskej mládeže k jej vudúcim povolaniam Společenskovedný ústav SAV Ladislav Lovaš, Viera Jurečková
Výzkum postojů pracovníků na externích montážích Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV Libor Musil
Svojvoľná absencia pracovníkov banského podniku bývajucich na spoločnej ubytovni - příčiny a souvislosti Uhoľné a lignitové bane, genrálne riaditeľstvo Ivan Seifert
Výzkum problému hodnotových orientací Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Jiří Linhart, Milan Tuček, Alena Vodáková
Diferenciační procesy a perspektivy rozvoje naší společnosti Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Jiří Linhart, Milan Tuček, Alena Vodáková
1987 Výzkum objektivizácie pracovných funkcií robotníkov vo Východoslovenských železiarnach Výdoslovenské železiarne Košice Haňdiak M.
Veřejné mínění o otázkách války a míru Ústav pro výzkum veřejného mínění FSÚ Jan Herzmann, Stanislav Hampl, Leos Friesse
Životní plány a cíle dnešních adolescentů Ústav pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV Lída Osecká, Petr Macek
Kulturní zájmy a potřeby dělníků Ústav pro výzkum kultury Iva Maříková, Pavel Kůs
1988 Výzkum podílu tělesné kultury na aktivní tvrobě zdraví obyvatel moravského regionu Pedagogická fakulta UP Bohuslav Hodaň
Výzkum materiálního a sociálního zabezpečení vysokoškoláků s dětmi Ústav marxismu-leninismu UK Eva Mevaldová
1989 Pilotážní výzkum vztahu československé společnosti k životnímu prostředí Výzkumný ústav pro věděckotechnický rozvoj Josef Vavroušek
Příprava mládeže na dělnická povolání Ústav pro výzkum veřejného mínění Pavel Kuchař, Jiří Šubrt
  Přehled o výzkumech registrovaných v KVVM - FSÚ    
  Naše současná rodina Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Mládež v naší společnosti Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  My, vzdělání a vědeckotechniká revoluce Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Některé problémy životního prostředí Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Názory na zahraniční politiku Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Aktuální otázky ekonomického života Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Na přelomu starého a nového roku Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Společenská angažovanost ženy Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Současné světonázorové postoje obyvatelstva Slovenska Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Socialistická morálka a mezilidské vztahy Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Postoje obyvatelstva Slovenska k některým aktuálním problémům současnosti Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Kultura v našem životě Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Práce národních výborů Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Na přelomu starého a nového roku Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Současné světonázorové postoje obyvatelstva Slovenska Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Aktuální otázky našeho obchodu a cestovního ruchu Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Kniha a její čtenáři Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Aktuální otázky kulturně-výchovné práce Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Žena v naší společnosti Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Slovensklé národní povstání ve vědomí obyvatelstva Slovenska Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Na přelomu starého a nového roku Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Názory na budování socialismu Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Mládež v naší společnosti Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Názory obyvatelstva Slovenka na rozvoj tělovýchovy a sportu Kabinet výskumu verejnej mienky, Bratislava
  Společenský význam lovné zvěře Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  Postoje k volnému času a ke kultuře Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  Kulturní život 1972 Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  Postoje ke kulturním zařízením Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  Postoje české veřejnosti k populárním zpěvákům Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  Postoje české veřejnosti ke kulturním památkám Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  ¨Zdraví a propagace Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  O lécích a lékárnách Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  Postoje české veřejnosti k výtvarnému umění, galeriím a výstavám Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  Postoje české veřejnosti ke kultuře a kulturním zařízením Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  Postoje české veřejnosti ke kulturní úrovni Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  Postoje české veřejnosti k hudebnímu umění Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  Postoje české veřejnosti k umění Ústav pro výzkum kultury, Praha  
  Příčiny nízké účasti žen v řídící činnosti Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Bratislava
  Osobní determinovanost motivace k práci Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Bratislava
  Úloha mistra v procesu řízení Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Bratislava
  Sociální a profesionální mobilita pracujícího obyvatelstva Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Bratislava
  Sociální kontrola v období vědecko-technické revoluce Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Bratislava
  Ochrana práce v podmínkách vědeckotechnické revoluce Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Bratislava
  Výzkum problematiky práce, kvalifiakce, přjmů, sociální mobility a právní ochrany pracujících Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Bratislava
  Faktory kvalifikační struktury a úrovně pracovních sil Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Bratislava
  Sociální situace neúplné rodiny rozvedené ženy s dětmi do 15 let Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Bratislava
  Výzkum aktivit a využívání času starých osob Výzkumný ústav sociálního zabezpečení, Praha
  Šetření u odborných pracovníků činných v posudkové službě sociálního zabezpečení u nár. výborů v ČSR  a SSR Výzkumný ústav sociálního zabezpečení, Praha
  Výzkum životní úrovně v závislosti na bydlení a životním prostředí Výzkumný ústav životnej úrovne, Bratislava
  Průzkum o populačních problémech Výzkumný ústav životnej úrovne, Bratislava
  Průzkum o mateřské dovolené a účinnosti některých právních norem zákoníku práce na ochranu těhotných žen a matek Výzkumný ústav životnej úrovne, Bratislava
  Průzkum o mateřské dovolené a dětských zařízeních Výzkumný ústav životnej úrovne, Bratislava
  Výztkum komplementárních potřeb bydlení Výzkumný ústav životnej úrovne, Bratislava
  Analýza faktorů ovlivnujících uspokojování potřeb obyvatelstva souvisejících s rozvojem automobilismu Výzkumný ústav životnej úrovne, Bratislava
  Výzkum komplementářních potřeb bydlení Výzkumný ústav životnej úrovne, Bratislava
  analýza faktorů ovlivňujících uspokojování potřeb obyvatelstva souvisejících s rozvojem automobilismu  Výzkumný ústav životnej úrovne, Bratislava
  Služby pro rodiny s dětmi Výzkumný ústav životnej úrovne, Bratislava
  Formování socialistického způsobu života a rodinného života z hlediska využitá volných sobot Výzkumný ústav životnej úrovne, Bratislava
  Otázky bydlení mladých rodin z hlediska životní úrovně Výzkumný ústav životnej úrovne, Bratislava
  Prognostický průzkum tepláků Systémový ústav pro racionalizaci a organizaci, Praha
  Prognostický průzkum potřeby pleteného prádla Systémový ústav pro racionalizaci a organizaci, Praha
  Prognostický průzkum potřeby kojeneckého prádla Systémový ústav pro racionalizaci a organizaci, Praha
  Prognostický průzkum potřeby denního prádla Systémový ústav pro racionalizaci a organizaci, Praha
  Prognostický průzkum potřeby nočního prádla Systémový ústav pro racionalizaci a organizaci, Praha
  Prognostický průzkum pánskýhc a chlapeckých košil a polokošil Systémový ústav pro racionalizaci a organizaci, Praha
  Prognostický průzkum punčochového zboží Systémový ústav pro racionalizaci a organizaci, Praha
  Prognostickýc průzkum dětského odívání Systémový ústav pro racionalizaci a organizaci, Praha
  Prognóza nároků obyvatelstva na zotavení Výskumný ústav cestvného ruchu, Bratislava
  Vliv životní úrovně na strukturu rekreačních činností se zřetelem na disponibilní volný čas Výskumný ústav cestvného ruchu, Bratislava
  Účast obyvatelstva na domácím cestovním ruchu Výskumný ústav cestvného ruchu, Bratislava
  Tendence a faktory motivující participaci na cestovním ruchu ve Vysokých Tatrách Výskumný ústav cestvného ruchu, Bratislava
  Sledování nákupních úmyslů obyvatelstva Výzkumný ústav obchodu Praha  
  O vlivu spotřeby na životní způsob Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Vytápění čsl. Domácností Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Výzkum trhu kožené galanterie Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Názory spotřebitelů na nakupování v tržnicích a tržištích Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Průzkum čsl. Trhu tapet Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Průzkum trhu svítidel Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Průzkum trhu rádiových přijímačů Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Průzkum trhu občerstvujících nápojů Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Průzkum možností uplatnění mikrovlných zařízení pro přípravu pokrmů Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Průzkum vybavenosti domácností radiopřijímači a některách otázek souvisejících s poslechem rozhlasu Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Průzkum názorů na činnost České státní pojišťovny Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Diabetické potraviny Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Prodloužený prodej Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Postoje a motivy obyvatel ke spoření Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Výzkum postojů k závodnímu stravování Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Průzkum v mladých domácnostech Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Postoje obchodu ke službám Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Průzkum televizní propagace Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Výzkum nositelů propagace Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Výzkum postojů k formám nákupu zboží dlouhodobé spotřeby v obcích do 2000 obyvatel Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Průzkum trhu televizorů Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Výzkum postojů spotřebitelů k vlasové kosmetice Výzkumný ústav obchodu Praha  
  Anketa k současnému stavu zavádění nových potravinářských výrobků na trh v některých oborech a podnicích potravinářského průmyslu Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy
  Výzkum obliby časopisu "Průmysl potravin" Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy
  Ověření přijatelnosti některých nových druhů výrobků v panelu domácností Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy
  Stravovací režim obyvatelstva v domácnostech během dne Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy
  Nápojové zvyklosti v našich domácnostech Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy
  Postoje obyvatelstva k výrobkům nově zavedeným na trh, k jejích propagaci a osvětové výchovné práci na úseku racionální výživy Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy
  Výzkum subjektivní poptávky po bytech Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy
  Průzkum cestovnosti obyvatel v Ústí nad Labem Výzkumný ústav výstavby a arfchitektury
  Průzkum bydlení z hlediska dynamicky se měnících potřeb obyvatel Výzkumný ústav výstavby a arfchitektury
  Výzkum jakosti vnitřního prostředí v objektech s lehkým obvodovým pláštěm Výzkumný ústav výstavby a arfchitektury
  Výzkum názorů na hluk a znečištěné ovzduší Výzkumný ústav výstavby a arfchitektury
  Kinokavárny Český filmový ústav, Praha  
  Kino jako kulturní prostředí Český filmový ústav, Praha  
  Výzkum postojů českého filmového publika ke slovenským filmům Český filmový ústav, Praha  
  Znalosti a postoje ke správné výživě u dětí a dorostu podle výsledků zdravotního uvědomnění této skupiny Ústav zdravotní výchovy, Praha  
  Postoje ke zdraví u 15. a 18. leté mládeže Ústav zdravotní výchovy, Praha  
  Propagace metody samovyšetřování prsu u žen Ústav zdravotní výchovy, Praha  
  Průzkum u diváků filmové přehlídky produkce zdravotnického filmu na r. 1974 Ústav zdravotní výchovy, Praha  
  Průzkum hodnocení filmových výukových smyček užívaných na středních zdravot. Školách Ústav zdravotní výchovy, Praha  
  Společenská funkčnost profesionálního řízení zemědělských podniků Výskumný ústav ekonomiky a polnohospodárstva, Bratislava
  Sociologický průzkum uplatnění absolventů technikckých směrů studia z r. 1967 v praxi Ústav školských informácií, Bratislava  
  Nechtěné děti Výzkumný ústav psychiatrický, Praha  
  Faktory pracovní motivace v zemědělství Ústav pro vědeckou soustavu hospodaření, Brno
  Sociální aspekty odměňování práce Ústav pro vědeckou soustavu hospodaření, Brno
  Sociologický průzkum příčin emigrace z pohraničí Krajská správa Českého statistického úřadu, České Budějovice
  Úroveň služeb pro zaměstnané ženy Krajská správa Českého statistického úřadu, Hradec Králové
  Vnitrosměnové využití pracovní doby v průmyslu Východočeského kraje Krajská správa Českého statistického úřadu, Hradec Králové
  Průzkum o zabezpečování komunistické výchovy na VSŽ Rektorát Vysokej školy polnohospodárskej v Nitre
  Vyhodnocení absolventů směru architektura fakulty stavební z hlediska jejich uplatnění v praxi Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví ČVUT
  Výzkum nářečí a městské mluvy Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha  
  Výzkum vývoje a stavu místních a pomístních názvů Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha  
  Společenská aktivita pracující mládeže v strojírenském průmyslu na Slovensku Sociologický ústav SAV  
  Problematika vztahů v družstevních rolníků k JZD Ekonomický ústav SAV  
  Změny odvětvové struktury obyvatel na Slovensku Ekonomický ústav SAV  
  Vliv vzdělání na strukturální změny ve vývoji potřeb Ekonomický ústav SAV  
  Průzkum čtenářů Mladého světa Nakladatelství a vydavatelství Mladá fronta, Praha
  Průzkum časopisu Pionýrská stezka Nakladatelství a vydavatelství Mladá fronta, Praha
  Orientační průzkum čtenářů Mladé fronty Nakladatelství a vydavatelství Mladá fronta, Praha
  Průzkum deníku Mladá fronta Nakladatelství a vydavatelství Mladá fronta, Praha
  Výzkum čtenosti časopisů Mladé fronty Nakladatelství a vydavatelství Mladá fronta, Praha
  Poznejme se, přátelé Redakce Štart, Bratislava  
  Denní kontinuální výzkum ohlasu diváků ČS. televize, Praha  
  Operativní kontinuální výzkum 1974 ČS rozhlas, Praha  
  Pracovní a životní prostředí zaměstnanců národního podniku Kovové tkaniny - Brezová pod Bradlom Dům techniky Českého svazu vědeckotechnických společností, Pradubice
  Předpoklady stabilizace pracovnic Obchodu průmyslovým zbožím a jejich aspirací na funkce vedoucích prodejen Dům techniky Českého svazu vědeckotechnických společností, Pradubice
  Sociální péče a stabilizace pracovních sil v elektrárně VOJANY EVO. Dům techniky Českého svazu vědeckotechnických společností, Pradubice
  Podklady pro směrný územní plán Litvínova Dům techniky Českého svazu vědeckotechnických společností, Pradubice
  Stravování pracovníků energetivckých závodů na nočních směnách Dům techniky Českého svazu vědeckotechnických společností, Pradubice
  Podmínky přechodnéhoubytování stavebně montážních pracovníků energetických podniků Dům techniky Českého svazu vědeckotechnických společností, Pradubice
  Zákazník radí pletřům a obchodu Pletařský průmysl  
  Pracovní motivace a hodnotvá orientace pracovníků n.p. Svit Svit, n.p. Gottwaldov  
  Názory na mateřské oblečení Oděvy, podnikové ředitelství  
  Rozbor současného stavz péče o družstevní rolníky Ústřední výbor Svazu družstevních rolníků ČSR
  Postavení a role inženýrské inteligence Škoda, n.pn Plzeň ve spolupráci s VŠE  
  Sociální pozice a role vedoucích pracovníků v průmyslovém podniku Škoda, n.pn Plzeň ve spolupráci s VŠE  
  Fluktuace v závodech Hutě a Kovárny Škoda, n.pn Plzeň  
  Průběh a zařazení absolventů středních škol v podniku Škoda, n.pn Plzeň  
  Analýza vysokoškoláků v podniku Škoda, n.pn Plzeň  
  Průzkum názorů pracovníků na pracovní prostředí v závodě ETD Škoda, n.pn Plzeň  
  Průzkum příčin fluktuace konstruktérů Škoda, n.pn Plzeň ve spolupráci s VTS  
  Stabilizace pracovníků v závodě Klatovy Škoda, n.pn Plzeň  
  Validizační studie a výzkum pracovních postojů a schopností učňů oborů elektromontér, strojní zámečník a soustružník Škoda, n.pn Plzeň  
  Průzkum postojů a zájmů studentů čtvrtých ročníků průmyslových škol o svě budoucí zaměstnání a o náš podnik Škoda, n.pn Plzeň  
  Průzkum absolventů vysokých škol 1970 Škoda, n.pn Plzeň  
  Postoje a zájmy učňů o povolání a podnik Škoda, n.pn Plzeň  
  Analýza dělníků se středním a vyšším vzděláním Škoda, n.pn Plzeň  
  Uplatnění absolventů pětiletého souvislého studia v podniku Škoda, n.pn Plzeň  
  Kulturně politické zájmy a postoje mládeže v ZVIL Škoda, n.pn Plzeň (provedl Ústav marx.-leninismu UK v Praze
  Zájmy žáků ZDŠ o vybrané studijní a učební obory a jejich postoje k n.p. Škoda Plzeň Škoda, n.pn Plzeň ve spolupráci s Krajskou pedagogickou v Plzni
  Vývoj postojů a zájmů učňů o podnik Škoda, n.pn Plzeň