Data podle témat

 V datovém katalogu ČSDA naleznete řadu zajímavých témat. Vybíráme několik nejvíce využívaných sociologických šetření:

Data o postojích ke smrti a umírání

Datové soubory ze studie zaměřené na problematiku vnímání konce života a umírání prizmatem dříve vyslovených přání (DVP) jsou dostupné v katalogu Nesstar. První datový soubor obsahuje údaje za respondenty z obecné populace, druhý obsahuje informace od zdravotníků. Datasety jsou v Nesstaru uloženy pod kategorií "Populační výzkumy". 

Podmínky přístupu k datům v ČSDA

Závazná pravidla pro přístup k datovým souborům Českého sociálněvědního datového archivu a informace o jejich používání

Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu Akademie ved ČR, v.v.i., dále jen ČSDA, shromažduje datové soubory ze sociálních výzkumu a zpřístupňuje je odborné
veřejnosti pro účely sekundární analýzy v oblasti nekomerčního výzkumu a výuky.

ČSDA získává data na základě smlouvy o předání dat mezi depozitorem (osoba nebo instituce mající právo disponovat s datovým souborem) a ČSDA. Tato smlouva omezuje použití dat
poskytovaných ČSDA třetím osobám pouze pro účely výuky a nekomerčního výzkumu. Ke každému datovému soboru mohou být sjednány další zvláštní podmínky upravující používání
těchto souborů.

ČSDA není majitelem poskytovaných datových souboru. ČSDA nezodpovídá žádným způsobem za správnost a spolehlivost dat.

Uživatelům datových služeb ČSDA poskytuje následující druhy datových souborů:

O - datové soubory přístupné "on-line" na internetu.
A - datové soubory dostupné za dodržení standardních podmínek.
B - datové soubory dostupné za dodržení standardních a specifických podmínek určených depozitorem dat.
C - datové soubory, k jejichž poskytnutí je nutný písemný souhlas depozitora.

Pro kvalitativní soubory uložené v ČSDA platí zvláštní podmínky a pravidla.

 

Uzavřením smlouvy o poskytnutí dat se uživatel zavazuje k dodržení následujících podmínek:

  1. Data mohou být použita pouze pro účely nekomerčního výzkumu nebo nekomerční výuky.
  2. Datové soubory neobsahují identifikovatelné osobní údaje o respondentech. Uživatel datových souboru se nesmí pokoušet na základe poskytnutých dat osobní údaje o respondentech zjištovat.
  3. Jakékoliv zveřejnění informací založených na datech poskytnutého datového souboru vyžaduje přesnou citaci zdroje, tedy depozitora datového souboru a ČSDA.
  4. Uživatel nesmí poskytnutá data dále distribuovat a poskytovat k nim přístup dalším osobám.
  5. Uživatel je povinen informovat archiv o všech publikacích, které byly vytvořeny na základě poskytnutých dat.

Poskytování datových souboru elektronickou formou je bezplatné, pokud není uvedeno jinak. Veškeré další formy distribuce datových souboru a jiné služby mohou být zpoplatneny podle nákladu na provedení požadované cinnosti. K distribuci datových souboru ČSDA používá elektronického katalogu Nesstar, který je přístupný z webových stránek archivu. Tento katalog muže být z důvodu údržby dočasně odpojen.

Databáze historických výzkumů

Databáze výzkumů před rokem 1989

Přístup k datům

Nejdůležitější službou, kterou náš archiv nabízí je datový katalog. Na této stránce najdete všechny důležité informace, které se týkají uživatelského účtu, ale i orientace v samotném datovém katalogu NESSTAR.

Kromě toho se zaměřujeme i na práci se specifickými zdroji, jakými jsou například historické výzkumy nebo rádi doporučíme i jiná místa, kde lze nalézt data ke stažení jako jsou: mikrodata Českého statistického úřadu, mezinárodní šetření, ostatní datové archivy a různé iniciativy propagující a poskytující otevřená data.

Jiné zdroje dat

Jiné datové archivy

Kromě ČSDA existují i další datové archivy, které shromažďují a zveřejňují data, ale často také pořádají různé akce. V některých případech dokonce jejich webové stránky slouží jako velmi užitečný rozcestník pro získání dalších informací ohledně různých výzkumných aktivit (sběr dat, analýza dat, atd. ).

Vybrané mezinárodní organizace

Otevřená data

Existuje velké množství zdrojů dat. Kromě datových archivů, které data shromažďují a zpřístupňují, existují i různé jiné organizace, instituce nebo iniciativy. Jednou takovou odnoží iniciativy jsou například i otevřená data, tj. data, která nejsou omezená žádnými podmínkami užití a jsou dostupná ke stažení bez technických překážek.

Některé zajímavé odkazy na taková otevřená data jsme pro vás shromáždili.

Mezinárodní šetření

Dalším cenným zdrojem dat, která jsou zárukou kvality, jsou různá mezinárodní šetření. ČSDA se pravidelně podílí na přípravě sběru dat ISSP a ESS, ale v minulosti se účastnil i jiných velkých šetření (např. ESV nebo EQLS). Některá data za českou populaci lze tak nalézt i v našem katalogu.

Vybrané mezinárodní programy, jejichž veřejně přístupné databáze obsahují česká data:

Vybrané mezinárodní programy, jejichž veřejně přístupné databáze obsahují česká data:

Slovník základních pojmů

Data: Data jsou kvantifikované údaje. V sociálních vědách se může jednat např. o primární data z kvantitativních sociálních šetření, přepisy rozhovorů kvalitativních šetření, shromážděné dokumenty, tabulkové přehledy, záznamy pozorování, audiozáznamy, videozáznamy, fotografie, diapozitivy, digitalizované objekty, deníčky, administrativní databáze, záznamy výsledků testů, metodiky, popisy procedur, prováděcí protokoly, dotazníky, kódovníky, modely, algoritmy, literární texty a prakticky jakékoliv lidské výtvory, jejich vzorky, exempláře apod. v digitalizované i materiální podobě.

Data Documentation Initiative (DDI):  projekt sociálně vědní komunity sloužící k ustanovení mezinárodního standardu a metodologie pro popisování obsahu, prezentaci, transport a uchování metadat datasetů v sociálních a behaviorálních vědách. Více informací zde.

Datový katalog: adresář obsahující výzkumná data a související materiály jako jsou metadata nebo tiskové zprávy

Datový soubor: primární zdroj dat, který je výsledkem vědeckého výzkumu. Nejčastějšími formáty jsou Excel, SPSS, Stata nebo R. 

European Language Social Science Thesaurus (ELSST): tezaurus (významový slovník) pro popis svých datových souborů v sociálních vědách

Metadata: informace popisující důležité aspekty (např. obsah, kontext a strukturu informací ) zdroje, v našem případě datového souboru.

Nesstar: webový systém a datový katalog, který umožňuje prohledávat a prohlížet data a jejich dokumentaci, provádět on-line analýzy a stahovat datové soubory.

Otevřená data: „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ (odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

Naše data

Kvantitativní data

Náš datový katalog obsahuje široké spektrum různých datových souborů zejména kvantitativního charakteru, tzn. z dotazníkových šetření.

Spolupracujeme například s výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Data, která dávají prostřednictvím našeho archivu k dispozici široké veřejnost, sahají až do roku 2001, a vzájemná spolupráce stále pokračuje. Dalšími významnými příspěvky jsou unikátní projekt výběrového šetření České panelové šetření domácností (CHPS) z let 2015-2020 nebo trackingový výzkum Trendy Česka realizovaný Českou televizí ve spolupráci s agenturou Kantar CZ od roku 2014.

Výběr je velký, vřele tedy doporučujeme si námi zaarchivované a zveřejněné datové soubory důkladněji prohlédnout. Věříme, že si každý vybere.

Kvalitativní data

Archiv Medard je rozvíjející se samostanou digitální knihovnou kvalitativních dat ze sociologických a jiných společenskovědních výzkumů. V on-line katalogu ČSDA lze najít pod titulkem Medard informace o několika uložených datových souborech z kvalitativních výzkumů stejně jako o způsobech, jak lze získat primární data z těchto výzkumů.  Abychom předešli možnosti zneužití informací shromážděných v rámci archivu, je obsah uložen mimo prostor dosažitelný z internetu, veřejně dostupná jsou jen základní informace o provedených studiích.

Katalog kvalitativních dat má v této chvíli jen omezený záběr, máme s ním ale velké plány do budoucna.