CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat

Trvání projektu: 2017 - 2020

Hlavní řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, PhD.

Zadavatel: MŠMT, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Anotace projektu

Projekt realizuje výzkumný program výzkumné infrastruktury Český sociálněvědní datový archiv (CSDA). Hlavní aktivity navrhovaného programu jsou: (1) realizace tří českých šetření ISSP, (2) metodologický výzkum nástrojů měření, (3) mapování a analýza datových zdrojů. Projekt realizuje tři po sobě jdoucí šetření programu ISSP v České republice: ISSP 2017 Sociální sítě, ISSP 2018 Náboženství a ISSP 2019 Sociální nerovnosti. V návaznosti na to se tým projektu zaměřuje na studium: (a) sociálních sítí a participace v nich, (b) religiozity, morálních hodnot a chování a role náboženství v politických postojích a (c) sociálních nerovností a chudoby. Dále se projekt věnuje analýze validity a ekvivalence vybraných měřících nástrojů v českých šetřeních a adaptaci vybraných měřicích nástrojů pro použití v českých šetřeních. Další výzkumná aktivita se věnuje identifikaci, popisu a metaanalýze českých sociálněvědních empirických šetření provedených do poloviny devadesátých let.

Cíle projektu

Výzkumné aktivity projektu plní současně dva druhy cílů: (1) cíle podpory rozvoje služeb CSDA a (2) cíle řešení vybraných závažných otázek sociálního výzkumu.

Cílem výzkumné aktivity KA1 je realizace tří po sobě jdoucích šetření programu ISSP v České republice: ISSP 2017 Sociální sítě, ISSP 2018 Náboženství a ISSP 2019 Sociální nerovnosti. Díky tomu bude zajištěno české členství a kontinuita českého výzkumu v ISSP do roku 2019. Vzniklé mezinárodně srovnatelné databáze budou dlouhodobě přístupné nejširší odborné komunitě pro účely sekundární analýzy a umožní srovnání s daty předchozích šetření ISSP. Současně se tým zaměří na studium: (a) sociálních sítí a participace v nich, (b) religiozity, morálních hodnot a chování a role náboženství v politických postojích a (c) sociálních nerovností a chudoby.

Cílem výzkumné aktivity KA2 je analýza validity a ekvivalence vybraných měřících nástrojů v českých šetřeních a adaptace vybraných měřicích nástrojů z mezinárodních výzkumů pro použití v českých šetřeních. Poznatky o kvalitě měření a nástroje měření budou využitelné při přípravě budoucích šetření. Výsledky budou publikovány a zároveň doplní metodologické informace poskytované uživatelům datových služeb CSDA.

Cílem výzkumné aktivity KA3 je identifikace, popis a metaanalýza sociálněvědních empirických šetření provedených do poloviny devadesátých let. Výsledkem bude databáze informací o výzkumech z tohoto období, která bude využívána při akvizici dat a poskytování datových služeb. Současně budou publikovány přehledové studie, které poskytnou nové poznatky o historii českého empirického výzkumu v sociálních vědách a přinesou informace využitelné při přípravě budoucích výzkumů ve více oborech včetně např. historie.