Časopis Data a Výzkum - SDA Info

Data a výzkum - SDA Info byl recenzovaný odborný časopis vydávaný týmem ČSDA mezi lety 2007 a 2016. Časopis byl zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum. Časopis vycházel dvakrát ročně.

Elektronická verze časopisu byla se zpožděním po papírovém vydání zveřejňována na webu. Plné texty vydaných recenzovaných statí lze získat též prostřednictvím Digitální knihovny AV ČR. Abstrakty recenzovaných statí jsou zveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Časopis byl uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis byl přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006. SDA Info byl původně zamýšlen jako informační bulletin Sociologického datového archivu, krátce po jeho vzniku však došlo k rozšíření zaměření též na původní analytické, přehledové a metodologické studie. V roce 2007 došlo ke změně názvu časopisu, zpřesnění jeho vymezení a zavedení recenzního řízení.

Vydání původního časopisu SDA-Info naleznete zde.

 

Data a výzkum - SDA Info

ISSN: 1802-8152 (Tištěná verze)

ISSN: 2336-2391 (Online)

Evidenční číslo MK ČR E 13946