Archiv projektů

CSDA Český sociálněvědní datový archiv

Trvání projektu: 2016 - 2019
Poskytovatel: MŠMT, Velké infrastruktury výzkumu a vývoje, kód: LM2015060

Projekt má dva hlavní cíle: (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (CSDA) a (2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA. CSDA slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. CSDA je rovněž zapojen v sítích pro mezinárodní výměnu dat, vytváří zázemí pro českou účast v mezinárodních komparativních šetřeních a poskytuje podporu pro využívání sekundární analýzy dat v sociálněvědním výzkumu. CSDA je českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a poskytovatelem jejích služeb v ČR. Hlavním cílem CESSDA, která byla založena v rámci realizace Cestovní mapy Evropského  strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap), je poskytování snadného přístupu k sociálněvědním datům nehledě na jejich umístění v datových úložištích, hranice zemí, jazyky a oblasti výzkumu. CESSDA vytváří komplexní integrovanou sociálněvědní datovou infrastrukturu na základě propojení a spolupráce národních datových archivů a vyvíjí a koordinuje rozvoj standardů a postupů a definuje nejlepší praxe v oblasti uchovávání a poskytování dat.

Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmaonizace dat pro mezinárodní sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA (COMPDAT)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2009
2011

Projekt ukončen

Cílem projektu je posílit datové a metodologické zázemí pro empirický sociálněvědní výzkum s důrazem na mezinárodní komparaci na základě: 1) akvizice, odborného standardizovaného zpracování a archivace balíku dat ze socioekonomických výzkumů a jejich zpřístupnění pro účely dlouhodobého analytického využívání, 2) metodologického výzkumu v oblasti kvality, standardizace a harmonizace dat pro účely mezinárodního komparativního výzkumu. Projekt tak připraví empirický materiál z českých výzkumů pro zařazení do systémů výměny dat evropské výzkumné infrastruktury CESSDA, vytvoří předpoklady pro její větší využití při zapojení českého výzkumu do mezinárodní vědecké spolupráce a zlepší znalostní zázemí pro realizaci komparativních výzkumů.

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů

ČSDA se podílel na projektu Laboratoř sociálně-vědních výzkumů Katedry sociologie a andragogiky a Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem tohoto projektu bylo inovovat studijní obory sociologie, politologie a evropská studia za účelem lepšího uplatnění absolventů. Do studia byly zařazeny i mezioborové workshopy vedené experty z těchto oborů. Zároveň byla v rámci projektu zřízena Laboratoř sociálně-vědních výzkumů, v jejímž rámci studenti zmíněných oborů získají praxi. Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. je partnerem projektu. ČSDA se tak podílel na přípravě workshopů a poskytl expertní znalosti a odborné konzultace.

ČSDA připravil v rámci své spolupráce na projektu workshopy Kvalita výběrových šetření a standardy v sociálním výzkumu (Mrg. Jindřich Krejčí, Ph.D.) a Sekundární analýza socio-ekonomických dat a zdorje dat (PhDr. Martin Vávra a Mgr. Tomáš Čížek). Projekt probíhal v období 2009 - 2011.