Analytické metody výzkumu pro magistry

Charakteristika kurzu

Kurz v této podobě probíhal do zimního semestru 2015/2016. Na této stránce jsou k dispozici materiály z uvedeného semestru.

Semináře k magisterskému kurzu připravené pro Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Kmenový kurz pro zaměření Aplikovaný sociologický výzkum, alternativní pro ostatní zaměření. Kód: JSM031, zakončení zkouškou. Informace o předmětu na Webu FSV UK: http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JSM031

POZOR ZMĚNA MÍSTNOSTI: OD 13. 10. 2015 SEMINÁŘE PROBÍHAJÍ V MÍSTNOSTI 2063.

Obsah

 • Transformace dat
  - formáty dat, algoritmy a funkce, specifické příkazy
  - textové proměnné
  - cykly a složitější konstrukce
 • Validita a reliabilita, testy reliability
 • Úlohy na podobnost a nepodobnost objektů
  - srovnání metod (faktorová analýza, hiearchická seskupovací analýza, mnohorozměrné škálování)
  - mnohorozměrné škálování: principy, ALSCAL, PROXSCAL
 • Chybějící hodnoty
  - MVA
  - multiple imputation
 • Závěrečné testy

Seminární práce

VYPRACOVÁNÍ RECENZE ODBORNÉ ANALYTICKÉ STATI

Vypracujte recenzi na Vámi zvolenou analytickou stať z oblasti sociálních věd splňující následující podmínky:

 • Recenzovaná stať je založena na aplikaci pokročilých metod analýzy sociálních dat
 • Stať byla publikována v odborném recenzovaném sociálněvědním periodiku s datem vydání 2008 nebo novějším a není součástí povinné ani doporučené literatury kurzu.
 • Stať je dostupná v českém nebo anglickém jazyce, a to v databázi JSTOR v rámci licence FSV UK nebo je veřejně přístupná na jiné internetové adrese nebo je možné dát k dispozici její kopii spolu s odevzdanou recenzí. Autor/-ka v dodatku odevzdané práce sdělí, kde je recenzovaná stať dostupná.
 • Součástí recenze bude pojednání metody na níž je stať založena, tj. koncepce analýzy z teoretického a metodologického pohledu - vysvětlení principu, způsobu a účelu použití metody v daném kontextu, resp. pojednání problematiky volby indikátorů, konstrukce proměnných atp. v souladu s obsahem stati.
 • Recenze bude mít rozsah 4 až 8 normostran (1 ns = 1800 znaků včetně mezer).

Pokročilými metodami analýzy dat pro účely této práce rozumíme metody analýzy sady proměnných založené na ověřování modelů vztahů, zjišťování podobnosti nebo nepodobnosti, identifikaci skupin, ověřování a používání typologií, analýze latentních vztahů (např. faktorová analýza, seskupovací analýza, vícerozměrné škálování, diskriminační analýza, regresní analýza (lineární, logistická), kauzální modely, pěšinková analýza, strukturní modelování, časové řady, event-history, predikce atp. Recenze obsahuje nejen informaci o publikaci, ale i její zhodnocení.

Seminární práci odevzdejte nejpozději do čtvrtka 7. 1. 2016 v elektronické verzi ve formátu MS Word nebo PDF neuzamčené pro kopírování a tisk na e-mail jindrich.krejci@soc.cas.cz.

Testy

 5.1.2016 9:30-11:30, Jinonice J3019
 19.1.2016 9:30-11:30, Jinonice J3019
 9.2.2016 9:30-11:30, Jinonice J3019

Prezentace, příklady a data ze seminářů

Úvod - přehled o kurzu

Transformace dat pomocí syntaxe SPSS

Reliabilita škály

Chybějící hodnoty - mnohonásobné imputace (2015)

Mnohorozměrné škálování (MDS)