Aktuální projekty

Český sociálněvědní datový archiv

Doba trvání projektu: 2020 - 2022
Hlavní řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Anotace projektu

Hlavní cíle projektu jsou (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (CSDA) a (2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA. CSDA slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. CSDA je rovněž zapojen v sítích pro mezinárodní výměnu dat, vytváří zázemí pro českou účast v mezinárodních komparativních šetřeních a poskytuje podporu pro využívání sekundární analýzy dat v sociálněvědním výzkumu. CSDA je českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a poskytovatelem jejích služeb v ČR. Hlavním cílem CESSDA, která byla založena v rámci realizace Cestovní mapy Evropského  strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap), je poskytování snadného přístupu k sociálněvědním datům nehledě na jejich umístění v datových úložištích, hranice zemí, jazyky a oblasti výzkumu. CESSDA vytváří komplexní integrovanou sociálněvědní datovou infrastrukturu na základě propojení a spolupráce národních datových archivů a vyvíjí a koordinuje rozvoj standardů a postupů a definuje nejlepší praxe v oblasti uchovávání a poskytování dat.

CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat

Trvání projektu: 2017 - 2020

Hlavní řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Zadavatel: MŠMT, reg. č. projektu CZ.02.01/0.0/0.0/16_013/0001796

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Anotace projektu

Projekt realizuje výzkumný program výzkumné infrastruktury Český sociálněvědní datový archiv (CSDA). Hlavní aktivity navrhovaného programu jsou: (1) realizace tří českých šetření ISSP, (2) metodologický výzkum nástrojů měření, (3) mapování a analýza datových zdrojů. Projekt realizuje tři po sobě jdoucí šetření programu ISSP v České republice: ISSP 2017 Sociální sítě, ISSP 2018 Náboženství a ISSP 2019 Sociální nerovnosti. V návaznosti na to se tým projektu zaměřuje na studium: (a) sociálních sítí a participace v nich, (b) religiozity, morálních hodnot a chování a role náboženství v politických postojích a (c) sociálních nerovností a chudoby. Dále se projekt věnuje analýze validity a ekvivalence vybraných měřících nástrojů v českých šetřeních a adaptaci vybraných měřicích nástrojů pro použití v českých šetřeních. Další výzkumná aktivita se věnuje identifikaci, popisu a metaanalýze českých sociálněvědních empirických šetření provedených do poloviny devadesátých let. Více......

 

 

Projekty konsorcia CESSDA 

V rámci konsorcia CESSDA spolupracuje CSDA na řešení několika interních projektů.