Projekt Synergies for Europe's Research Infrastructure in the Social Sciences (SERISS)

Mezinárodní projekt SERISS byl v rámci programu Evropské unie Horizon 2020 řešen od června 2015 do srpna 2019. Cílem projektu bylo posílení evropských výzkumných infrastruktur v oblasti sociálních věd skrze zaměření na nové trendy i „stará“ problémová místa. Na řešení projektu spolupracovaly nejvýznamnější evropské sociáněvědní infrastruktury.

Projekt se soustředil především na následující oblasti a témata:

  • Celoevropská harmonizace sociálněvědních výzkumů skrze zdokonalení tvorby dotazníků, překladů dotazníků a lepší standardizaci kódování indikátorů ve výzkumných nástrojích.
  • Zlepšení kvality vytvářených výzkumných vzorků, ať už na úrovni celých národních společností tak především vzorků z různých specifických populací, jako jsou například migranti či mladí nezaměstnaní.
  • Využití technologických inovací v oblasti sběru dat, jako je dotazovaní skrze webová rozhraní, pro akademický výzkum.
  • Výzkumné propojování různých typů dat, především dat z tradičních dotazníkových šetření s „novými daty“ jako jsou administrativní data či data ze sociálních médií anebo také „biologická data“.
  • Etické a právní standardy a jejich role ve výzkumu, zejména ve výzkumu využívajícím „nové typy dat“.

Výsledkem projektu jsou pak analýzy současného stavu, plány na jeho zlepšení, ale také často již postupy a nástroje, které k řešení některých problémů již přispívají.

Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústav AV ČR se podílel na části projektu nazvané New forms of data – legal, ethical and quality issues. Pod nálepkou „nových typů dat“ se zde skrývaly především data administrativní, produkovaná veřejnou správou a oficiální statistikou a také data ze sociálních médií. Jako nejdůležitější problémové místo pro analytické využití i pro archivaci a sdílení  těchto dat se ukázala ochrana osobních údajů.

Sdílet