Sociologicky Datovy Archiv
[homepage] [o Archivu] [archiv dat] [on-line data] [bulletin] [publikace] [odkazy] [depozice] [software] [spolupráce] [CVVM] [projekt SSVE] [Sociální trendy] [Sociologický ústav]

 

CVVM

      Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM)
provádí pravidelná šetření názorů veřejnosti na politické, ekonomické a sociální problémy. Centrum vzniklo v roce 2001 z bývalého Institutu pro výzkum veřejného mínění (IVVM) a navazuje na jeho program periodických šetření veřejného mínění. Během roku 2001 bude v rámci CVVM zahájen též program badatelského výzkumu zaměřený na utváření, společenskou úlohu a metody zjišťování veřejného mínění.

      Institut pro výzkum veřejného mínění (IVVM), který působil do roku 2000 v rámci Českého statistického úřadu, byl nositelem nejdelší tradice sociálního výzkumu v České republice. Jeho historie sahá do roku 1967, kdy byl založen při Československé akademii věd. V roce 1972 byl institut podřízen Federálnímu statistickému úřadu a jeho výzkumná činnost byla až do roku 1989 kontrolována a využívána ÚV KSČ. Od roku 1990 IVVM uskutečňoval nekomerční program pravidelných šetření veřejného mínění postojů obyvatelstva v oblasti politické, ekonomické a sociální. Výsledky z těchto výzkumů byly dávány k dispozici jak státním institucím, tak sdělovacím prostředkům, jejichž prostřednictvím se dostávaly k nejširší veřejnosti. IVVM zaniknul 31. 12. 2000, přičemž k tomuto datu bylo založeno CVVM Sociologického ústavu AV ČR s cílem navázat na výzkumy IVVM.

      Šetření výzkumného programu CVVM probíhají zpravidla začátkem každého kalendářního měsíce a reprezentují názory obyvatel ČR ve věku od 15 let výše, někdy však jen určitých skupin - např. jen občanů s volebním právem. Velikost souborů dotazovaných obyvatel se pohybuje kolem 1000 osob. Šetření CVVM a IVVM poskytují možnost časového srovnání řady ukazatelů. Otázky jsou do výzkumů zařazovány s různou frekvencí - např. popularitu politiků jednou za čtvrt roku, spokojenost s celospolečenským vývojem za uplynulý půlrok a očekávání do následujících pololetí dvakrát ročně, ale např. politické preference občanů v každém šetření. Kromě toho jsou zjišťovány i reakce na aktuální situaci ve společnosti.

      Archiv dat z šetření CVVM/IVVM: Data z šetření IVVM z let 1990 - 2000 a z aktuálních šetření CVVM jsou archivována v Sociologickém datovém archivu. Data z nových šetření CVVM jsou archivována a zpřístupněna vždy po uplynutí půlroční lhůty po zveřejnění základní analýzy. Zpracování dat IVVM pro účely zpřístupnění probíhá postupně. Cílem úprav je převod dat do formátu SPSS a pořízení dokumentace ve standardní podobě. Dosud neupravené datové soubory je možné poskytnout na základě individuální dohody.

Přehled datových souborů CVVM/IVVM (klikněte zde)

      Archiv tiskových zpráv z šetření CVVM/IVVM: Tiskové zprávy z šetření jsou archivovány týmem CVVM a jsou též k dispozici veřejnosti. Novější zprávy jsou k dispozici na Internetu. Kopie tiskových zpráv staršího data jsou dostupné v CVVM.

Stránky CVVM (klikněte zde)

Kontakt na správce archivu CVVM: cvvm@soc.cas.cz

Top Top