Aktuální projekty

CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat

Trvání projektu: 2017 - 2020

Hlavní řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, PhD.

Zadavatel: MŠMT, reg. č. projektu CZ.02.01/0.0/0.0/16_013/0001796

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Anotace projektu

Projekt realizuje výzkumný program výzkumné infrastruktury Český sociálněvědní datový archiv (CSDA). Hlavní aktivity navrhovaného programu jsou: (1) realizace tří českých šetření ISSP, (2) metodologický výzkum nástrojů měření, (3) mapování a analýza datových zdrojů. Projekt realizuje tři po sobě jdoucí šetření programu ISSP v České republice: ISSP 2017 Sociální sítě, ISSP 2018 Náboženství a ISSP 2019 Sociální nerovnosti. V návaznosti na to se tým projektu zaměřuje na studium: (a) sociálních sítí a participace v nich, (b) religiozity, morálních hodnot a chování a role náboženství v politických postojích a (c) sociálních nerovností a chudoby. Dále se projekt věnuje analýze validity a ekvivalence vybraných měřících nástrojů v českých šetřeních a adaptaci vybraných měřicích nástrojů pro použití v českých šetřeních. Další výzkumná aktivita se věnuje identifikaci, popisu a metaanalýze českých sociálněvědních empirických šetření provedených do poloviny devadesátých let. Více......

 

 

 

Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu CESSDA a jeho zapojení do pan-evropské velké výzkumné infrastruktury datových služeb pro socio-ekonomický výzkum

Trvání projektu: 2010 - 2015
Hlavní řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, PhD.
Zadavatel: MŠMT, reg. č. projektu LM2010006, Velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace

Hlavním cílem projektu je vytvořit český uzel evropské velké distribuované výzkumné infrastruktury Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA-ERIC, a zajistit tak zapojení České republiky do vybudování jednotného evropského systému sociálněvědních datových služeb. Centralizované, veřejně přístupné datové archivy patří k základním infrastrukturám pro sociálněvědní výzkum a výuku. Tyto archivy slouží jako platforma pro sdílení dat a výzkumných nástrojů mezi výzkumnými týmy, usnadňují používání dat z vědeckých výzkumů ve vysokoškolské výuce, umožňují kombinaci více datových zdrojů v jednotlivých projektech a prostřednictvím propojování databází přispívají k produkci nového empirického materiálu. Projekt CESSDA byl vybrán v procesu ESFRI a zařazen do ESFRI Roadmap za účelem vytvoření jedné z ústředních výzkumných infrastruktur Evropského výzkumného prostoru. Na základě propojení evropských datových archivů sdružených v současné síti CESSDA nyní vzniká společná datová infrastruktura, která umožní výzkumníkům vyhledávat a získávat socioekonomická data v Evropě v rámci jednotného integrovaného systému vysoce kvalitních datových služeb. CESSDA tím odpovídá na poptávku po datových zdrojích pro evropský komparativní výzkum a významně posiluje podmínky pro dosahování excelence v evropském sociálněvědním výzkumu. Hlavní přínos pro české výzkumníky je v integraci českých dat do kontextu mezinárodních databází, a tedy ve vytvoření datového zdroje pro mezinárodní komparace zahrnující Českou republiku. Dostupnost mezinárodně srovnatelných dat je podmínkou pro orientaci výzkumu na mezinárodní excelenci a zároveň východiskem pro účast v mnoha projektech programů EU a dalších mezinárodních programů. Více...

Projekty konsorcia CESSDA (řešené v rámci spolupráce v konsorciu)

Data without Boundaries - DwB

The Data without Boundaries – DwB – project exists to support equal and easy access to official microdata for the European Research Area, within a structured framework where responsibilities and liability are equally shared. Europe needs a comprehensive and easy-to-access research data infrastructure to be able to continuously produce cutting-edge research and reliable policy evaluations.

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities - DASISH

DASISH brings together all 5 ESFRI research infrastructure initiatives in the social sciences and humanities (SSH). The goal of DASISH is to determine areas of cross-fertilization and synergy in the infrastructure development all five communities are entering into as of the beginning of 2012 and to work on concrete joint activities related to data, such as data access, data sharing, data quality, and data archiving. Synergy can also be achieved by working together on solutions regarding legal and ethical aspects. 

Projekty, na nichž ČSDA spolupracuje v Sociologickém ústavu AV ČR viz
Spolupráce na projektech